Термін виконання: 2009 - 2011 рр.

Керівник та відповідальний виконавець: Ілляшенко С.М. (ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

Запланований науковий результат: наукове обґрунтування і розроблення теоретико-методологічних та методичних засад маркетингу інновацій, як концепції ринкової діяльності господарюючих суб’єктів на шляху інноваційного розвитку.

Основні результати роботи опубліковано у 112 наукових працях, у т.ч. монографій – 8; статей – 41; матеріалів і тез доповідей – 63.

Окремі результати впроваджено у навчальний процес кафедри маркетингу. Вони ввійшли складовими розділами до курсів дисциплін:

 • «Маркетинг»;
 • «Бізнес-адміністрування»;
 • «Маркетингова політика розподілу»;
 • «Реклама та стимулювання збуту»;
 • «Рекламний менеджмент»;
 • «Фінансовий менеджмент»;
 • «Інноваційний менеджмент»;
 • «Маркетинг інновацій»;
 • «Управління інноваційними ризиками»;
 • «Провайдинг інновацій»;
 • «Логістика».

У виконанні робіт за темою приймали участь усі викладачі та співробітники кафедри, а також докторанти і аспіранти. Було залучено 8 студентів.

За звітній період захищено 2 докторські дисертації:

 • Тєлєтов О.С. «Маркетинг виробничо-технічної продукції»;
 • Прокопенко О.В. «Теоретико-методологічні засади соціально-економічної мотивації екологізації інноваційної діяльності».

За звітній період захищено 7 кандидатських дисертацій:

 • Міцура О.О. «Інвестиційне забезпечення товарно-інноваційної політики підприємства»;
 • Ілляшенко Н.С. «Формування організаційно-економічних засад інноваційного маркетингу на промислових підприємствах»;
 • Карпіщенко О.О. «Організаційно-економічні засади забезпечення інноваційного процесу на промисловому підприємстві»;
 • Троян М.Ю. «Науково-методичні основи управління просуванням на ринку промислових інноваційних продуктів»;
 • Башук Т.О. «Науково-методичні основи оптимізації використання збутового потенціалу промислових підприємств»;
 • Дериколенко О.М. «Управління інноваційними ризиками на малих та середніх промислових підприємствах»;
 • Івашова Н.В. «Формування бренд-орієнтованої системи управління комунікаціями промислового підприємства».

Подано до спецради 1 кандидатську дисертацію.

Підготовлено до подачі до спецради 1 докторську дисертацію.

Проведено ІІІ та IV Міжнародну науково-практичну конференцію «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу».

В рамках наукової теми підготовлено 3 монографії та підручник:

 1. Маркетинг. Менеджмент. Інновації: монографія / за ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «Торговий дім «Папірус», 2010. – 621 с.
 2. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком промислових підприємств: монографія / С.М. Ілляшенко, О.А. Біловодська. – Суми: Університетська книга, 2010. – 281 с.
 3. Божкова В.В. Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств: монографія / В.В. Божкова. – Суми: «Вид-во СумДУ», 2010. – 305 с;
 4. Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент : підручник / С.М. Ілляшенко. – Суми : Університетська книга, 2010. 334 с.

Основні публікації за результатами:

 1. Ілляшенко С.М. Теоретико-методичні засади визначення оптимального варіанта модифікації товарної лінії // Маркетинг: теорія і практика. Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля / Ред. кол.: Т.С. Максимова (гол. ред.). – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. - С. 91-97.
 2. Ілляшенко С.М., Іваницький І.Ю. Аналіз ретроспективного та сучасного стану інтернет-реклами і можливі напрямки розвитку // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – № 1. – С. 57–66.
 3. Ильяшенко С.Н., Шипулина Ю.С. Анализ рыночных возможностей инновационного развития предприятия в условиях нечеткой оценки факторов внешней и внутренней среды // Вісник СумДУ. Серія Економіка, 2010. - № 1. – С. 97–102.
 4. Ілляшенко Н.С. Впровадження концепції інноваційного маркетингу в діяльність промислових підприємств / Н.С. Ілляшенко // Маркетинг і менеджмент інновацій №1, 2010. – с. 28-33.
 5. Божкова В.В. Методичні підходи до вибору стратегій просування інновацій на ринок // Маркетинг і менеджмент інновацій, №1, 2010. – с. 34-41.
 6. Біловодська О.А., Гримайло О.В. Розроблення теоретико-методичного підходу щодо комплексної оцінки упаковки продукції в умовах інноваційного розвитку харчової промисловості // Маркетинг і менеджмент інновацій, №1, 2010. – с. 149-160.
 7. Нагорний Є.І. Маркетингова модель інноваційного циклу створення нового товару / Є.І. Нагорний // Вісник Хмельницького національного університету, 2010, №2, Т. 2 (149). С. 106-111.
 8. Біловодська О.А. Урахування суб’єктивних маркетингових ризиків при розробленні та виведенні інноваційної продукції на ринок / О. А. Біловодська // Механізм регулювання економіки. – 2010. – № 1. – С. 96 – 103.
 9. Нагорний Є.І. Еволюція підходів до маркетингового тестування товарних інновацій / Є.І. Нагорний // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Вип. 99. – Харків: ХНТУСГ, 2010. – с. 184-190.
 10. Ілляшенко С.М. Концептуальні засади маркетингового прогнозування стратегічних напрямів науково-технологічного інноваційного розвитку України на основі експертних оцінок / С. М. Ілляшенко // Вісник національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. – 2010. № 668. - С. 68-74
 11. Ілляшенко С.М., Балацький О.Ф., Теліженко О.М. Прогнозування динаміки соціально-економічного розвитку території // Інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку міста [Текст]: Монографія: у 2 т. Т.1. Системний підхід до інвестиційного забезпечення соціально-економічного розвитку міста / [за заг. ред. д-ра екон. наук., проф. А.О. Єпіфанова і д-ра екон. наук., проф. Т.А. Васильєвої]. – Суми: ДВЗН "УАБС НБУ", 2009. – С. 45-64.
 12. Ильяшенко С.Н. Теоретико-методические основы оценки интеллектуального капитала / С.Н. Ильяшенко // Социально-экономический потенциал региона : монография / под общ. ред. проф. О. Ф. Балацкого. – Сумы : Университетская книга, 2010. – С. 299–319.
 13. Ильяшенко С.Н. Интеллектуальный капитал как основа развития предприятия в информационной экономике // Социально-экономические проблемы информационного общества : монография / Под ред. д.э.н., проф. Л. Г. Мельника и к.э.н., доц. М. В. Брюханова. – Вып. 2 – Сумы : Университетская книга, 2010. – С. 522–542.
 14. Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком промислових підприємств : монографія / С. М. Ілляшенко, О. А. Біловодська. – Суми : Університетська книга, 2010. – 281 с.
 15. Ілляшенко С. М. Інноваційний менеджмент : підручник / С. М. Ілляшенко. - Суми : Університетська книга, 2010. – 334 с.
 16. Ілляшенко С.М. Роль і завдання маркетингу інновацій на етапах інноваційного і життєвого циклу товару // Маркетинг: теорія і практика. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля / Ред. кол. Т.С.Максимова (гол. ред.). Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. - № 15. - С. 156-167.

 

КОНТАКТИ

EMAIL

ТЕЛЕФОНИ

Шаблоны Joomla Joomla