Термін виконання: 2006 - 2009 рр.

Керівник та відповідальний виконавець: Ілляшенко С.М. (ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

Науковий результат:

 • Сформовано систему цілеспрямованого пошуку, аналізу і відбору проектів інноваційного розвитку, оптимальних з точки зору зовнішніх і внутрішніх можливостей господарювання.
 • Системний аналіз економічних передумов входження України у інформаційне суспільство і інноваційного розвитку господарюючих суб'єктів в умовах формування інформаційної економіки;
 • Систематизовано напрямки і варіанти інноваційного розвитку господарюючих суб'єктів стосовно специфіки України, досліджено особливості їх реалізації;
 • Сформовано систему економічних критеріїв для процедури оптимізації вибору напрямів та варіантів інноваційного розвитку господарюючих суб'єктів в умовах неповної визначеності і ризику, а також управління процесами інноваційного розвитку у інформаційній економіці;
 • Удосконалено методичні підходи до формування оптимальної структури інвестиційних ресурсів для забезпечення інноваційного розвитку суб'єктів господарювання у перманентно нестабільному ринковому середовищі.

Основні результати роботи опубліковано у 70 наукових працях, у т.ч.:

 • монографій – 5;
 • статей –30;
 • підручники – 1;
 • конспектів лекцій – 2;
 • методичні вказівки – 5;
 • матеріалів і тез доповідей – 13 (з них зі студентами видано 2).

Окремі результати впроваджено у навчальний процес кафедри маркетингу. Вони ввійшли складовими розділами до курсів дисциплін:

 • «Економічний ризик і методи його вимірювання»;
 • «Управління інноваційним розвитком»;
 • «Інтелектуальна власність»
 • «Екологічний маркетинг».

У виконанні робіт за темою приймали участь усі викладачі та співробітники кафедри, а також докторанти і аспіранти. Було залучено 2 студенти.

Захищено 5 кандидатських дисертацій:

 1. Івашова Н.В. «Формування бренд-орієнтованої системи управління комунікаціями промислового підприємства»;
 2. Троян М.Ю. «Науково-методичні основи управління просуванням на ринку промислових інноваційних продуктів»;
 3. Ілляшенко Н.С. «Формування організаційно-економічних засад інноваційного маркетингу на промислових підприємствах»;
 4. Махнуша С.М. «Управління торговельною маркою як інтелектуальним активом промислового підприємства»;
 5. Пересадько Г.О. «Управління стратегіями диверсифікації промислових підприємств»;
 6. Карпіщенко М.Ю. «Управління стратегіями просування інноваційної продукції (на прикладі хімічного виробництва)».

Проведено IІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу».

В рамках наукової теми підготовлено монографії:

 1. Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: монографія / [за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка]. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 615 с.
 2. Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку: монографія / [за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка]. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 728 с.

Основні публікації за результатами:

 1. Ильяшенко С.Н., Божкова В.В. Анализ экологических рисков инноваций (на примере насосного и компрессорного оборудования) // Компрессорное и энергетическое машиностроение, 2006. - № 1 (3). – С. 90-97.
 2. Ильяшенко С.Н., Прокопенко О.В., Журавлев М.Н. Методические подходы к управлению интеллектуальным потенциалом предприятия // Управління розвитком, 2006. - № 3. – С. 12-15.
 3. Ілляшенко С.М., Ілляшенко Н.М. Роль і завдання маркетингу на етапах інноваційного процесу // Технологи ХХІ века: Сборник научных статей по материалам 13-й международной научно-методической конференции. / Под. ред. д.т.н., проф. Захарова Н.В. – Сумы: СНАУ, 2006. - С. 126-131.
 4. Ильяшенко С.Н. Риски инноваций, вызванные влиянием факторов макросреды, их классификация и подходы к анализу // Механізм регулювання економіки, 2006. № 2. – С. 57- 65.
 5. Конспект лекцій з дисципліни "Управління інноваційним розвитком" / Укладачі: С.М. Ілляшенко, О.А. Біловодська. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006. – 129 с.
 6. Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку: Монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 728 с.
 7. Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 615 с.
 8. Ілляшенко С.М., Ілляшенко Н.С. Маркетинг інновацій промислового підприємства: роль і завдання на етапах інноваційного циклу // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент, 2006. - № 5-6. – С. 268-276.
 9. Методичні вказівки до практичних, індивідуальних занять та самостійної роботи з курсу "Товарна інноваційна політика" для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 8.050108 "Маркетинг" усіх форм навчання / Укладачі: С.М. Ілляшенко, Ю.С. Шипуліна. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 37 с.
 10. Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю.С. Теоретико-методичні засади управління на засадах маркетингу вибором стратегій реалізації потенціалу інноваційного розвитку малих і середніх підприємств // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 224: В 5 т. Том ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – С.502- 513.
 11. Ильяшенко С.Н., Беловодская Е.А., Трофименко Н.А. Управление инновационным развитием как средство обеспечения устойчивого развития экономической системы // Социально-экономический потенциал устойчивого развития: Учебник / Под ред. Л.Г. Мельника (Украина) и Л. Хенса (Бельгия). – Сумы: ИТД "Университетская книга", 2007. – С. 795-820.
 12. Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю.С. Вибір стратегій інноваційного розвитку малих і середніх підприємств // Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Маркетинг в малому та середньому бізнесі". – Полтава: АСМІ, 2007. – 101-104.
 13. Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю.С. Товарна інноваційна політика: Підручник. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2007. – 281 с.
 14. Ілляшенко С.М., Біловодська О.А. Застосування маркетингових методів оцінки інноваційної продукції // Проблеми науки, 2007. - № 5. – С. 33-38.
 15. Ілляшенко С.М. Аналіз ринку для товарних інновацій // Механізм регулювання економіки, 2007. № 1. – С. 63-75.
 16. Ілляшенко С.М., Дериколенко О.М., Ілляшенко Н.С. Роль і завдання маркетингу інновацій у забезпеченні розвитку підприємств // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2007. № 5 (37). Спеціальний випуск: Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції "Пріоритетні напрямки розвитку змішаної економіки". – Т1. – С. 227-231.
 17. Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю.С. Аналіз і оцінка потенціалу ринку для екологічно спрямованих інновацій // Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування: Монографія / За заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2007. – С. 59-72.
 18. Ілляшенко С.М. Формування товарної інноваційної стратегії підприємства на засадах маркетингу інновацій // Механізм регулювання економіки, 2007. - № 4. – С. 15 - 27.
 19. Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю.С. Теоретико-методичні підходи до аналізу ринкових перспектив і стимулювання впровадження екологічних інновацій // Продуктивні сили України, 2007 - № 2 (003). - С. 119-128.
 20. Ілляшенко С.М. Управління вибором цільового ринку для реалізації інноваційного потенціалу підприємства // Маркетинг: теорія і практика. Зб. наук. праць, 2008. - № 14. - С. 87-97.
 21. Ілляшенко С.М., Олефіренко О.М. Управління портфелем замовлень науково-виробничого підприємства: Монографія / За ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка – Суми: ВТД "Університетська книга", 2008. – 272 с.
 22. Ілляшенко С. Проблеми управління інтелектуальним капіталом підприємства в контексті інноваційного розвитку // Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні: Матеріали бізнес-форуму (Київ, 17 квітня 2008) / Відп. ред. Н.В. Притульська. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 68 с.
 23. Ілляшенко С.М. Особливості переходу вітчизняних підприємств на інноваційний шлях розвитку // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку / Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. У 2 частинах. Частина ІІ. – Суми: ВВП ТОВ "Мрія-1", 2008. - С. 113-118.
 24. Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю.С. Управління вибором траєкторій розвитку вітчизняних підприємств на основі діагностики їх потенціалу інноваційного розвитку // Стратегія забезпечення сталого розвитку України // Матеріали між нар. наук.-практ. конф. м. Київ, 20 травня 2008 р. – У трьох частинах / РВПС України НАН України. – К.: РВПС України НАН України, 2008. – Ч.3. - С. 149-150.
 25. Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та контрольної роботи з курсу "Маркетинг інновацій" для слухачів ФПФ спеціальності 8.000013 "Бізнес-адміністрування" усіх форм навчання / Укладачі: С.М. Ілляшенко, Н.С. Ілляшенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 42 с.
 26. Ілляшенко С.М. Управляння інноваційним і життєвим циклом товару на засадах маркетингу інновацій // Зб. тез доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції "Маркетинг та логістика в системі менеджменту". – Львів: Видавництво національного університету "Львівська політехніка", 2008. - С. 173-175.
 27. Ілляшенко С.М. Маркетинг інновацій та товарна інноваційна політика підприємства // Зб. матеріалів Дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції "Маркетинг в Україні". – К.: Українська асоціація маркетингу, 2008. – С. 85.-87.
 28. Біловодська О.А. Класифікація напрямків інноваційного розвитку // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики”. – Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка” , 2006. – С. 211-212.
 29. Ілляшенко С.М., Біловодська О.А. Конспект лекцій з дисципліни «Управління інноваційним розвитком» для студентів факультету економіки та менеджменту зі спеціальності 6.050100 «Маркетинг» усіх форм навчання. - Суми: Вид-во СумДУ, 2006. – 129 с.
 30. Біловодська О.А. Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт та курсової роботи з дисципліни “Управління інноваційним розвитком” для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 6.050100 „Маркетинг” усіх форм навчання. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006. – 116 с.
 31. Біловодська О.А. Оцінка системи мотивації виробництва і споживання інноваційної продукції // Економічний вісник НТУУ «КПІ» / Збірник наукових праць. – 2007. - № 4. – 89-97.
 32. Ілляшенко С.М., Біловодська О.А. Застосування маркетингових методів оцінки інноваційної продукції // Проблеми науки. – 2007. – № 5. – С. 33-38.
 33. Біловодська О.А. Вибір напрямків інноваційного розвитку промислових підприємств // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2007. – №3(9). – С. 45-50.
 34. Біловодська О.А. Теоретичні засади формування та реалізації державної інноваційної політики й її узгодження з інноваційною політикою підприємства // Проблеми науки. – 2007. – № 11. – С. 2-7.
 35. Біловодська О.А. Теоретичні засади формування маркетингових каналів для просування інноваційної продукції // Механізм регулювання економіки – 2007. – №4. – С.47-61.
 36. Біловодська О.А., Горбань Н.С. Стратегічні маркетингові підходи виведення інноваційної продукції на ринок // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». – 2007. – Випуск 6-7 (26-27). – С. 214- 227.
 37. Біловодська О.А., Горбань Н.С. Особливості інноваційних товарів на традиційних ринках // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту “Економічні проблеми сталого розвитку”. – Т.2. – Суми, Вид-во СумДУ, 2007. – С. 82.
 38. Біловодська О.А. Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних і контрольних робіт з дисципліни „Управління інноваційним розвитком” для студентів спеціальності 8.000013 – Бізнес-адміністрування заочної форми навчання. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 90 с.
 39. Біловодська О.А. Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „Управління інноваційним розвитком” для студентів спеціальності 8.000013 – Бізнес-адміністрування денної форми навчання. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 97 с.
 40. Біловодська О.А. Оптимізація та економічне обґрунтування вибору напрямів інноваційного розвитку підприємств машинобудування // Проблеми науки. – 2008. – № 9-10. – С. 42-48.
 41. Біловодська О.А. Теоретичні засади маркетингової взаємодії між учасниками каналу розподілу інноваційної продукції // Механізм регулювання економіки. – 2008. – №4. – Том 1. – С. 25-33.
 42. Біловодська О.А., Грищенко О.Ф. аналіз та оцінка інноваційного потенціалу регіону як основа підвищення його конкурентоспроможності // Механізм регулювання економіки. – 2008. – №4. – Том 2. – С. 195-202.
 43. Божкова В.В., Дериколенко О.М. Еволюція концептуальних підходів розвитку інноваційного менеджменту виробничо-комерційних підприємств (стаття) / Економіка: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. Випуск 225: В 5 т. Том 1. - Дніпропетровськ:ДНУ, 2007. - 272с. - С.173-180.
 44. Божкова В.В., Дериколенко О.М. Стратегічний вибір для малих підприємств в умовах переходу до інноваційного суспільства / Збірник матеріалів Третьої міжнародної наукової конференції 22-24 червня 2006р. «Політологічні, соціологічні та психологічні виміри перехідного суспільства: як зробити реформи успішними». – Суми. – 2006. – Т.1. – С.43-45.
 45. Божкова В.В., Дериколенко О.М. Концептуальні підходи до розвитку інноваційного менеджменту в виробничо-комерційних підприємствах України / Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції 23-24 листопада 2006р. «Інвестиційні та інноваційні процеси в промисловості». – Дніпропетровськ. – 2006. – С.32-33.
 46. Ілляшенко Н.С. Маркетинг та інновації як головні функції бізнесу // Механізм регулювання економіки. – 2007. – №2. – с. 77-92.
 47. Ілляшенко Н.С. Проблеми інноваційної діяльності вітчизняних підприємств-виробників побутової техніки в умовах адаптації до СОТ // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. – 2008. - №3. – с. 54-57.
 48. Ілляшенко Н.С. Методичний підхід щодо обґрунтування доцільності реалізації інноваційних проектів / Н.С. Ілляшенко // Механізм регулювання економіки. – 2009. – №1. – С. 184-193.
 49. Ілляшенко Н.С. Маркетинг та інновації – крок до лідерства // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку» (17-25 квітня 2007 р.). Том 2. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – с. 73-75.
 50. Ілляшенко Н.С. Теоретичні засади реалізації маркетингу інновацій на підприємстві // Сборник статей по материалам 14-й международной научно-методической конференции «Технологии ХХІ века». – Сумы: СНАУ, 2007. – с. 93.
 51. Ілляшенко Н.С. Аналіз складових елементів концепції інноваційного маркетингу // Тези доповідей Третьої міжнародної науково-практичної конференції "Маркетингові дослідження в Україні". 22-23 травня 2008 року. – Луганськ: Видавництво СНУ ім. В. Даля, 2008. – с. 111-113.
 52. Карпіщенко О.О. Організаційні зміни в системі управління інноваціями на підприємстві як шлях виходу із кризи // Механізм регулювання економіки, 2007, №2.
 53. Карпіщенко О.О. Методичні основи формування ефективного організаційного забезпечення інноваційного розвитку підприємства // Механізм регулювання економіки, 2009, №3.
 54. Карпіщенко О.О. Роль і місце організаційних змін на підприємстві в процесі інноваційної діяльності // Механізм регулювання економіки, 2007, №4. – С. 240-244.

 

КОНТАКТИ

EMAIL

ТЕЛЕФОНИ

Шаблоны Joomla Joomla