ХII Всеукраїнська науково-практична конференцiя

"Екологiчний менеджмент в загальнiй системi управлiння"

18-19 квiтня 2012 року
м. Суми

На конференцiю запрошуються науковцi, аспiранти, студенти, представники органiв державної влади та мiсцевого самоврядування, науково-дослiдних i проектних органiзацiй, комерцiйних фiрм та iнших органiзацiй, чия дiяльнiсть має вiдношення до тематики конференцiї.

Робочi мови конференцiї - українська, англiйська, росiйська.

 

Тематичні напрями роботи конференції:

  • Сучаснi тенденцiї сталого розвитку
  • Теорiя та практика територiального управлiння та управлiння органiзацiєю
  • Теорiя та практика визначення екологiчних збиткiв
  • Роль екологiчного менеджменту в управлiннi якiстю навколишнього середовища
  • Методи управлiння природоохоронною дiяльнiстю
  • Органiзацiйнi структури екологiчного менеджменту
  • Вдосконалення державної системи управлiння якiстю навколишнього середовища
  • Система стандартiв екологiчного менеджменту
  • Мiжнародне спiвробiтництво в галузi управлiння якiстю навколишнього середовища


Правила подання та оформлення тез

1. До публiкацiї приймаються науковi працi, якi не друкувалися ранiше.

2. Обсяг 2-4 сторiнки формату А5, надрукованi з використанням текстового редактору Microsoft Word. Поля: верхнє - 15 мм, нижнє - 15 мм, лiве - 15 i праве - 20 мм, iнтервал - одинарний, перший рядок абзацу - вiдступ 5 мм. Слова друкуються без переносiв. Шрифт - Тimеs New Romaп. Всi нетекстовi об'єкти створюються вбудованими засобами Word. Формули - за допомогою редактора Microsoft Еquatiоn 3.0.

3. Рукопис повинен бути оформленим iз дотриманням вищезазначених вимог та ретельно перевiреним. Доповiдi, що оформленi без дотримання вимог, будуть включенi до програми конференцiї, але не будуть опублiкованi.

 

Видання матеріалів конференції

Всi доповiдi будуть надрукованi до початку конференцiї у збiрнику тез доповiдей конференцiї. За матерiалами кращих доповiдей будуть надрукованi статтi у спецiалiзованому виданнi з перелiку ВАК України - "Вiснику Сумського державного унiверситету", серiя "Економiка".

Оргкомiтет залишає за собою право вiдбору та редагування рукописiв наукових праць.

Також повiдомляємо, що в Сумському державному унiверситетi 20-21 квiтня 2011 р. вiдбудеться II-й етап Всеукраїнської студентської олiмпiади зi спецiальностi "Економiка природокористування" серед студентiв унiверситетiв, економiчних та технiчних навчальних закладiв.

Детальніше про конференцію Ви можете дізнатися з інформаційного листа.

 

Дивіться також:

КОНТАКТИ

EMAIL

ТЕЛЕФОНИ

Шаблоны Joomla Joomla