Термін виконання: 2010 р.

Керівник та відповідальний виконавець: Біловодська О.А. (ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

Науковий результат:

 • виконано аналіз теоретичних підходів щодо періодизації суспільного розвитку з позицій теорії інновацій, концепції технологічних укладів і їх зміни в процесі розвитку суспільства;
 • визначено роль інновацій на сучасному етапі соціально-економічного розвитку;
 • досліджено світові тенденції розвитку інноваційного підприємництва;
 • систематизовано проблеми розвитку інноваційного підприємництва в Україні;
 • сформовано механізм узгодження інноваційної політики держави та промислового підприємства;
 • досліджено управління інноваційною діяльністю підприємств на ринкових засадах;
 • запропоновано теоретико-методичний підхід щодо врахування маркетингових ризиків при розробленні та виведенні інноваційної продукції на ринок;
 • розроблено методологічні засади управління інноваційним розвитком промислових підприємств;
 • розроблено теоретико-методичні засади та практичні рекомендації управління вибором напрямків інноваційного розвитку промислових підприємств;
 • розроблено критеріальну базу для оцінки інноваційного потенціалу регіону;
 • удосконалено механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств;
 • досліджено концептуальні підходи щодо управління інноваційним розвитком та виконано теоретико-методологічне обґрунтування системи методів та інструментів організаційно-економічного управління інноваційним розвитком підприємств;
 • істотно поглиблено методологічні основи управління інноваційним розвитком вітчизняних підприємств;
 • удосконалено теоретико-методичні підходи до ресурсного забезпечення та маркетингові механізми управління інноваційним розвитком промислового підприємства;
 • запропоновано організаційно-економічні основи стратегічного управління сталим розвитком регіону на базі інновацій, сформовано механізм стратегічного управління інноваційним розвитком на основі екологізації життєвого циклу продукції.

В рамках гранту підготовлено монографію: Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком: монографія / за заг. ред.. О.А. Біловодської. – Суми: Університетська книга, 2010. – 432 с.

Основні публікації за результатами:

 1. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком промислових підприємств: Монографія / С.М. Ілляшенко, О.А. Біловодська. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2010.
 2. Біловодська О.А. Оптимізація витрат в управлінні збутом підприємств як засіб прийняття ефективних інноваційних рішень / Механізм управління розвитком соціально-економічних систем : монографія / за заг. ред. О.В. Мартякової. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2010. – С. 118-127.
 3. Біловодська О. А. Урахування суб’єктивних маркетингових ризиків при розробленні та виведенні інноваційної продукції на ринок / О. А. Біловодська // Механізм регулювання економіки. – 2010. – № 1. – С. 96 – 103.
 4. Біловодська О. А. Розроблення теоретико-методичного підходу щодо комплексної оцінки упаковки продукції в умовах інноваційного розвитку харчової промисловості / О. А. Біловодська, О. В. Гримайло // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – № 1. – С. 149 – 160.
 5. Біловодська О. А. Порівняльний аналіз та удосконалення теоретико-методичних підходів до оцінки стратегій великих підприємств на ринках з інтенсивною конкуренцією / О. А. Біловодська // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – № 2. – С. 170 – 182.
 6. Біловодська О. А. Формування невідчутного іміджу вищого навчального закладу як засіб забезпечення його інноваційного розвитку / О. А. Біловодська // Матеріали XV міжнародної науково-методичної конференції «Методи удосконалення фундаментальної освіти в школах і вузах». – Севастополь: СевНТУ, 2010. – С. 10-13.
 7. Біловодська О. А. Управління товарною політикою як інструмент інноваційного розвитку / О. А. Біловодська, О. І. Тарасенко // Збірник тез доповідей Четвертої міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу». – Суми: ТОВ Друкарський дім «Папірус», 2010. – С. 25-27.
 8. Беловодская Е. А. Управление товарной политикой как средство коммерциализации результатов научно-исследовательских и исследовательско-конструкторских работ / Е. А. Беловодская // Наука будущего: материалы международного научно-образовательного конгресса / под. ред. Б. Т. Жумагулова. – Алматы : Казак университеті, 2010. – С. 269-271.
 9. Біловодська О. А. Оптимізація витрат в управлінні збутом ритейлу на основі застосування засобів НЛП як ефективний інструмент стійкого інноваційного розвитку підприємств роздрібної торгівлі / О. А. Біловодська // Управление развитием предпринимательства в современных условиях : материалы первой международной научно-практической конференции. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2010. – С. 112-114.
 10. Божкова В.В. Методичні підходи до вибору стратегій просування інновацій на ринку / В. В. Божкова, О. М. Дериколенко // Маркетинг і менеджмент інновацій, 2010. - №1. – С.34-41.
 11. Божкова В.В. Дослідження категорійного апарату стратегічного планування маркетингових комунікацій інноваційної продукці [Електронний ресурс] / В. В. Божкова // Ефективна економіка, 2010. - № 9. – Режим доступу до статті : http://www.economy.nayka.com.ua/index.php.
 12. Божкова В. В. Модель стратегічного планування маркетингових комунікацій інновацій промислових підприємств / В. В. Божкова // Маркетинг інновацій та інновації в маркетингу : ІV міжнар. наук.-практ. конф., 29.09-1.10.10, 2010р. : збірник тез доповідей. – Суми : ТОВ Друкарський дім «Папірус», 2010. – С. 29-31.
 13. Нагорний Є.І. Еволюція підходів до маркетингового тестування товарних інновацій / Є.І. Нагорний // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Вип. 99. – Харків: ХНТУСГ, 2010. – с. 184-190.
 14. Нагорний Є.І. Маркетингова модель інноваційного циклу створення нового товару / Є.І. Нагорний // Вісник Хмельницького національного університету, 2010, №2, Т. 2 (149). С. 106-111.
 15. Нагорний Є.І. Інноваційний цикл розробки нового товару: маркетинговий аспект / Є.І. Нагорний // Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. -554 с. с. 323-325.
 16. Ілляшенко Н.С. Етапи аналізу діяльності підприємства з метою вибору оптимальної концепції ведення бізнесу / Н.С. Ілляшенко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства : Економічні науки. Вип. 99. – Харків : ХНТУСГ, 2010. – С. 300-305.
 17. Ілляшенко Н.С. Вибір маркетингових інструментів на основі матриці позиціонування «стадія життєвого циклу товару – ціна – стадія кризи» / Н.С. Ілляшенко, Ю.М. Мельник // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». – 2010. - № 6/1 (41). – С. 133-139.
 18. Ілляшенко Н.С. Впровадження концепції інноваційного маркетингу в діяльність промислових підприємств / Н.С. Ілляшенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – №1. – С.28-33.
 19. Ильяшенко Н.С. Подход к определению соответствия экологических инноваций требованиям рынка / Н.С. Ильяшенко, Ю.С. Шипулина // Система управления экологической безопасностью: сборник трудов Четвертой заочной международной научно-практической конференции. В 2 т. Екатеринбург: УГТУ, Том 1. – УПИ, 2010. – С. 81-85.
 20. Мельник Ю.М.Багатогранність використання маркетингових стратегій росту та методика їх вибору / Ю.М. Мельник // Вісник Донецького національного університету : Серія В. економіка і право. – 2010. - № 1. – С. 51-55.
 21. Мельник Ю.М. Маркетингові інструменти формування стратегії сталого регіонального розвитку / Ю.М. Мельник // Механізм регулювання економіки. – 2010. - № 3. – Tом 2.– С. 117-122.
 22. Мельник Ю.М. Ситуаційне застосування маркетингових інструментів на різних стадіях антикризового управління / Ю.М. Мельник // Матеріали Х-ої Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Економіка і маркетинг в умовах всесвітньої інтеграції : проблеми, досвід, передова думка». – Донецьк : ДРУК – ІНФО, 2010. С. 272 – 274.
 23. Ілляшенко С.М. Роль інноваційної культури у формуванні інноваційно-сприятливого середовища на підприємстві / С.М. Ілляшенко, Ю.С. Шипуліна // Збірка тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Економіка та фінанси в умовах глобалізації: досвід, тенденції та перспективи розвитку". У 3 т. Т. 3. – Макіївка: Макіївський економіко-гуманітарний інститут, 2010. – С.69-72.
 24. Ілляшенко С.М. Формування механізму управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств в контексті концепції стійкого розвитку / С.М. Ілляшенко, Ю.С. Шипуліна // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Україна в умовах глобальної конкуренції: стратегія випереджаючого розвитку". – Донецьк: ДРУК-ІНФО, 2010. – С. 47-49.

 

 

ПОСИЛАННЯ

КОНТАКТИ

EMAIL

ТЕЛЕФОНИ

Шаблоны Joomla Joomla