There is no translation available.

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

І. Формула спеціальності

Наукова спеціальність, змістом якої є теоретичні, методологічні, методичні та прикладні проблеми економіки використання, відтворення та охорони природно-ресурсного потенціалу і навколишнього природного середовища, еколого-економічні проблеми забезпечення сталого розвитку, екологічної та природно-техногенної безпеки життєдіяльності населення та економічного зростання.

ІІ. Напрями досліджень

1. Природні ресурси, навколишнє природне середовище, екологічна і природно-техногенна безпека як об‘єкти економічних досліджень; еколого-економічні проблеми сталого розвитку суспільства, держави та її регіонів; проблеми економічної оцінки природно-ресурсного потенціалу та якості навколишнього природного середовища: методологія, методика, інструментарій, теорія та методологія економічних відносин у сфері природокористування, охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічної і природно-техногенної безпеки.
2. Економічні, організаційні, управлінські засади та методичні підходи до формування і реалізації природно-ресурсної та екологічної політики держави та її регіонів; макроекономічні проблеми використання, охорони, відтворення природно-ресурсного потенціалу, охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної і природно-техногенної безпеки життєдіяльності населення, макроекономічний та регіональний аспекти еколого-економічної реалізації політики сталого розвитку, формування та використання потенціалу сталого розвитку.
3. Економічні, організаційні та управлінські засади природокористування, охорони навколишнього природного середовища, забезпечення природо-ресурсної, екологічної та природо-техногенної безпеки діяльності суб’єктів господарювання та корпоративних утворень; функції, економічні механізми та інструменти, організаційне забезпечення корпоративного природно-ресурсного та екологічного менеджменту; економічні та управлінські аспекти екологізації діяльності суб’єктів господарювання; еколого-економічні індикатори діяльності підприємств; екологічні інновації та інвестиції.
4. Проблеми інституціонального забезпечення управління та регулювання у сфері природокористування, охорони навколишнього середовища, забезпечення екологічної та природно-техногенної безпеки, інституціональне забезпечення реалізації еколого-економічних складових сталого розвитку суспільства. Економічні інструменти екологічної модернізації та забезпечення зеленого зростання економіки. Екологічний маркетинг. Капіталізація, розвиток корпоративних відносин у сфері природокористування, формування природно-господарських активів.
5. Міжнародні економічні проблеми природокористування, природно-ресурсної та екологічної політики, міжнародні еколого-економічні проблеми сталого розвитку суспільства.
6. Земля як територіальна основа сталого розвитку, ресурс господарської діяльності людини; еколого-економічні засади формування та реалізації земельної політики держави та економічні проблеми землекористування, зокрема, оцінка земельних ресурсів та їх капіталізація, еколого-економічні проблеми розвитку ринку земель, платежі за користування земельними ресурсами тощо.
7. Економіка раціонального використання, відтворення й охорони водних ресурсів та еколого-економічні засади формування та реалізації водної політики держави, зокрема, плата за водокористування, збиток за забруднення та нераціональне використання водних об’єктів, інвестиційне та інноваційне забезпечення водогосподарської і водоохоронної діяльності, державно-приватне партнерство у водоресурсній сфері тощо.
8. Економіка раціонального використання, відтворення й охорони лісових ресурсів: еколого-економічна оцінка антропогенних змін у лісових екосистемах; інвестиції та інновації у сфері лісокористування; управління лісогосподарською діяльністю; еколого-економічні засади формування та реалізації лісогосподарської політики держави.
9. Економіка охорони якості атмосфери як середовища проживання людини, флори та фауни: економічна оцінка збитків від забруднення атмосферного повітря; оподаткування викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря; економічне обґрунтування заходів у галузі охорони атмосферного повітря.
10. Економіка раціонального використання, охорони та відтворення запасів мінерально-сировинних ресурсів: економічна оцінка мінерально-сировинних ресурсів та збитків довкіллю при розробці родовищ корисних копалин; плата за користування надрами; еколого-економічне обґрунтування заходів у галузі надрокористування.
11. Економічні проблеми морського природокористування, охорони морського середовища, відтворення і раціонального використання природно-ресурсного потенціалу морів та океанів, економічні аспекти екологічної безпеки море господарської діяльності.
12. Економічні проблеми поводження з відходами і їх використання як вторинних ресурсів в процесі реалізації ресурсозберігаючої та природоохоронної політики.
13. Економіка, організація та управління природно-заповідною справою, розвитком природо-заповідної мережі, еколого-економічні проблеми природоохоронних об’єктів та резервування ресурсів флори і фауни, розвиток курортно-рекреаційних і бальнеологічних територій та зеленого туризму в системі забезпечення охорони та раціонального використання природних ресурсів.

ІІІ. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені

Економічні науки.

Telephone directory

CONTACTS

EMAIL

PHONES

Шаблоны Joomla Joomla