There is no translation available.

  • Соціально-економічний потенціал стійкого розвитку. Практикум / Л. Г. Мельник, Л. Хенс ; під ред. проф. Мельника Л. Г. (Украина) и проф. Хенса Л. (Бельгія) – Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. – 335 с. (ISBN 978-966-680-351-4) (Навчальний посібник з грифом МОНУ).

Практикум призначений для формування навичок, необхідних для закріплення знань з основ сталого розвитку, а також здібностей приймати і реалізовувати рішення, які наближають досягнення цілей сталого розвитку. У практикумі представлені завдання, рекомендації для проведення семінарів та практичних завдань, поради щодо підготовки до занять студентів і викладачів, презентаційні матеріали. Для викладачів, студентів і аспірантів вищих навчальних закладів.

  • Мельник Л. Г. Економіка та інформація. Економіка інформації та інформація в економіці. Енциклопедичний словник / Л. Г. Мельник. – Суми : Університетська книга, 2005. – 384 с.

Енциклопедичний словник містить систематизовану понятійну основу, що характеризує взаємозв'язок двох основних категорій сучасності – економіки та інформації. Представлені терміни підібрані таким чином, щоб відносно повно висвітлити картину розглянутої тематики за наступними напрямками: зміст інформаційної реальності, властивості і особливості інформації як чинника економічної системи, інформаційна сутність процесів і явищ самої економіки, основні контури економічної системи формується інформаційного суспільства. У енциклопедичний словник також включені статті про вчених, діяльність яких в тій чи іншій мірі пов'язана з формуванням понятійної основи в інформаційно-економічній галузі.

  • Мельник Л. Г. Таємниці розвитку (не дуже серйозна книга про дуже серйозне). – Суми : ВТД «Університетська книга», 2005. – 378 с.

Лише на основi науково-перевiрених фактiв про процеси i явища в неживiй природi, бiосферi i суспiльствi дослiджується феномен розвитку вiдкритих стацiонарних систем. Вивчаються чинники i механiзми розвитку. Розглядаються закономiрностi процесiв розвитку систем як єдиного ходу еволюцiї природи. Дослiджується феномен триєдностi енергетичного, iнформацiйного i синергетичного, початків як основ креативної функцiї природи. Аналiзуються передумови прогресивного розвитку природних i соцiально-економiчних систем. Книга iлюстрована схемами, карикатурами, а також повчальними мiркуваннями. Для широкого кола читачiв. Може бути використана як навчальний посiбник при вивченнi життя. Присвячується студентам, викладачам i просто громадянам м. Суми, які лiтом в 2004 році вiдстоювали свободу трьох унiверситетiв мiста.

  • Основи стiйкого розвитку. Практикум ; за заг. ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника.  – Суми : ВТД «Унiверситетська книга», 2005. – 352 с.

У посiбнику на прикладi процесiв i явищ у природi i суспiльствi розглядаються закономiрностi розвитку вiдкритих стацiонарних систем, а також взаємозв’язки енергетичної та iнформацiйної характеристик трансформацiйних процесiв. Формулюються передумови прогресивного розвитку природних i суспiльних систем. Аналiзуються поняття «стiйкий розвиток соцiально-економiчних систем», базовi принципи, методи та iнструментарiй забезпечення стiйкого розвитку суспiльних систем. Для викладачiв, студентiв i аспiрантiв вищих навчальних закладiв рiзних рiвнiв акредитацiї.

  • ЕКОПОЛІС «Еко-Сумщина»: концептуальні підходи та організаційні положення формування на території Сумської області науково-виробничо-освітнього комплексу з виробництва і реалізації товарів екологічного спрямування. – Суми : СумДУ, 2007. – 24 с.

Викладаються концептуальні підходи до формування на території Сумської області Екополісу – науково-виробничо-освітнього комплексу з виробництва і реалізації товарів екологічного спрямування. Даються основні організаційні положення та управлінські інструменти досягнення поставленої мети.

Для фахівців і керівників національної економіки, науковців та викладачів вищих навчальних закладів.

CONTACTS

EMAIL

PHONES

Шаблоны Joomla Joomla