There is no translation available.

Навчальні посібники кафедри економіки та бізнес-адміністрування

 • Основи стiйкого розвитку : навчальний посiбник ; за заг. ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника. – Суми : ВТД «Унiверситетська книга», 2005. – 654 с.

На прикладi процесiв i явищ у природi i суспiльствi розглядаються закономiрностi розвитку вiдкритих стацiонарних систем, а також взаємозв’язки енергетичної та iнформацiйної характеристик трансформацiйних процесiв. Формулюються передумови прогресивного розвитку природних i суспiльних систем. Аналiзуються поняття «стiйкий розвиток соцiально-економiчних систем», базовi принципи, методи та iнструментарiй забезпечення стiйкого розвитку суспiльних систем.

Для викладачiв, студентiв та аспiрантiв вищих навчальних закладiв рiзних рiвнiв акредитацiї. Книжка буде також корисною науковцям наукових установ i фахiвцям пiдприємств.

 • Касьяненко В. О. Моделювання та прогнозування економічних процесів. Конспект лекцій : навчальний посібник / Касьяненко В. О., Старченко Л. В. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. – 185 с.

Управління державою, виробництвом та іншими складними об’єктами повинно забезпечити вибір оптимальних рішень. Необхідність в ефективному прогнозуванні підтверджується багатомільярдними збитками, від яких щорічно потерпають навіть передові компанії світу.

Даний навчальний посібник розглядає сучасні методи економічного прогнозування та моделювання.

Для викладачів та студентів економічних спеціальностей, а також для тих, хто вивчає економічні дисципліни на неекономічних спеціальностях. Книга може бути використана спеціалістами та керівниками підприємств.

 • Основи стійкого розвитку: навчальний посібник для перепідготовки фахівців ; за заг. ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника. – Суми : ВТД «Унiверситетська книга», 2006. – 352 с. (з грифом МОНУ)

У посібнику висвітлюються основні поняття щодо сутності процесів розвитку систем, природничо-наукові та соціально-економічні передумови їх прогресивного розвитку, а також напрямки трансформацій природних і суспільних систем.

Основною метою навчального посібника є формування знань, навичок і світогляду, необхідних для прийняття рішень у різних сферах професійної діяльності згідно з принципами стійкого розвитку. Навчальний посібник містить практичні завдання, тести, проблемні ситуації та рольові ігри, які дозволять більш зважено підходити до вирішення проблем соціально-економічного розвитку.

 • Мельник Л. Г. Основи стійкого розвитку : навчальний посібник для післядипломної освіти / Л. Г. Мельник. – Суми : ВТД “Університетська книга”, 2006. – 383 с. (з грифом МОНУ)

На прикладі процесів і явищ у природі та суспільстві розглядаються закономірності розвитку відкритих стаціонарних систем, а також взаємозв’язки енергетичної та інформаційної характеристик трансформаційних процесів. Формулюються передумови прогресивного розвитку природних і суспільних систем. Аналізуються поняття “стійкий розвиток соціально-економічних систем”, базові принципи, методи та інструментарій забезпечення стійкого розвитку суспільних систем.

Посібник призначений для післядипломної підготовки фахівців народного господарства. Книга може рекомендуватися викладачам і студентам університетів тих спеціальностей, у програмі яких відсутній даний курс. Популярний стиль викладення робить посібник корисним для викладачів шкіл та коледжів, цікавим для позакласної підготовки учнів старших класів та слухачів закладів І і ІІ рівня акредитації.

 • Маркетингова цінова політика : навчальний посібник ; під ред. Мельника Л. Г., Старченко Л. В., Карінцевої О. І. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. – 240 с. (ISBN 978-966-680-324-8) (Навчальний посібник з грифом МОНУ).

В матеріалі, поданому у навчальному посібнику розкривається механізм формування цін на товари та послуги, розглядаються основні види цін в умовах ринкової економіки, аналізується вплив маркетингових чинників на процес формування ціни. Особливу увагу звернено на питання розробки цінової політики та обґрунтування цінової стратегії підприємства в умовах маркетингової орієнтації.

Для студентів, аспірантів вищих закладів освіти, викладачів економічних спеціальностей, службовців різного рівня, а також для тих, кого цікавлять проблеми економіки та маркетингу.

 • Управління проектами : навчальний посібник / [Чумак Л. Ф., Карпіщенко О. І., Захарова І. В., Чорток Ю. В.] : В двох частинах. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.1. – 183 с. (ISBN 978-966-657-143-4) (Навчальний посібник з грифом МОНУ).
 • Управління проектами : навчальний посібник / [Чумак Л. Ф., Карпіщенко О. І., Захарова І. В., Чорток Ю. В.] : В двох частинах. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.2. – 154 с. (ISBN 978-966-657-145-1) (Навчальний посібник з грифом МОНУ).

Посібник містить лекції, що висвітлюють форми та методи управління інноваційними проектами, їх обґрунтування, управління роботами з проекту, якістю проекту, ресурсами проекту, ризиками проектної діяльності із урахуванням інноваційних підходів, та практичні завдання.

Викладений матеріал відповідає програмі курсу «Управління проектами» для студентів, що здобувають спеціальність 8.050107 «Економіка підприємства», денної та заочної форм навчання навчальних закладів Ш-ІV рівнів акредитації, а також для спеціальності 8.000013 «Бізнес-адміністрування» та всіх зацікавлених в управлінні проектами.

 • Сотник І. М. Економіка енергетики : навчальний посібник / Ірина Миколаївна Сотник. – Суми : Вид-во СумДУ, 2008. – 262 с. (ISBN 978-966-657-170-3)

В навчальному посiбнику розглянуто основнi фактори енергетичного виробництва, шляхи їх ефективного використання, механiзми формування собiвартостi енергетичної продукцiї та питання її цiноутворення. Придiлено увагу оцiнцi економiчної ефективностi господарських заходiв в енергетицi, дослiджено проблеми планування та прогнозування макроенергетичних показникiв, формування структури державного управлiння енергетичною галуззю. Подано тлумачення спецiальних термiнiв та понять, розкриваються найважливiшi закономiрностi та взаємозв’язки в розвитку механiзмiв економiки енергетики. Аналiзуються особливостi функцiонування енергетичного комплексу України та розвинутих країн на сучасному етапi економiчного розвитку. Навчальний посiбник призначений для пiдготовки бакалаврiв енергетичних спецiальностей, а також може бути корисним для викладачiв та iнших фахiвцiв з питань економiки енергетики.

 • Мельник Л. Г. Економіка природних ресурсів : навчальний посібник / Мельник Л. Г., Сотник І. М., Чигрин О. Ю. – Суми : Університетська книга, 2010. – 348 с. (ISBN 978-966-680-394-1

У навчальному посібнику розглянуто зміст і функції природних факторів, підходи до формування економічної оцінки природних ресурсів, системи кадастрів та платного природокористування, питання власності на ресурси, шляхи підвищення ефективності природокористування. Подано тлумачення спеціальних термінів та понять, розкриваються найважливіші закономірності та взаємозв’язки в розвитку механізмів економіки природних ресурсів. Розглянуто актуальні питання управління природними ресурсами на сучасному етапі розвитку України, теоретико-методичні основи ресурсозбереження. Навчальний посібник призначений для підготовки магістрів спеціальності «Економіка довкілля та природних ресурсів», а також може бути корисним для студентів екологічних та економічних спеціальностей, викладачів та інших фахівців з питань економіки природних ресурсів й охорони довкілля, ресурсозбереження.

Навчальні посібники кафедри економічної теорії

 • Прокопенко О.В. Стратегія і тактика екологізації економіки; мотивація реалізації стійкого соціально-економічного розвитку (завдання) // Основи стійкого розвитку: Посібник для перепідготовки фахівців / За заг. ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника. – Суми: ВТД "Університетська книга", Гриф МОН України, лист № 14/18.2–1183 від 26.05.05, ISBN 966–980–250–3, 2006. – С. 280–282, 296–298.

У посiбнику на прикладi процесiв i явищ у природi i суспiльствi розглядаються закономiрностi розвитку вiдкритих стацiонарних систем, а також взаємозв’язки енергетичної та iнформацiйної характеристик трансформацiйних процесiв. Формулюються передумови прогресивного розвитку природних i суспiльних систем. Аналiзуються поняття «стiйкий розвиток соцiально-економiчних систем», базовi принципи, методи та iнструментарiй забезпечення стiйкого розвитку суспiльних систем.

Для викладачiв, студентiв i аспiрантiв вищих навчальних закладiв рiзних рiвнiв акредитацiї.

 • Костюченко Н.Н. V часть: Социальное измерение устойчивого развития // Социально-экономический потенциал устойчивого развития: Практикум. / Под ред. проф. Л.Г. Мельника, проф. Л. Хенса – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2007. – 335 с.

У підручнику, підготовленому вченими 15 країн, розглядається інструментарій (теоретичні положення та методи практичної реалізації), який може бути мобілізований для створення реальних передумов сталого розвитку. Підручник побудований так, щоб увести читача в коло проблем управління процесами забезпечення стабільності й змінюваності компонентів триєдиної системної сутності: «людина — біосфера — економіка».

Для викладачів і студентів усіх спеціальностей. Книга також може використовуватися науковцями, фахівцями підприємств і установ, учасниками неурядових організацій.

 • Прокопенко О.В. Поведінка споживачів: навч. посіб. / О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 176 с.

Викладено теоретико-методологічні основи кількісних і якісних досліджень поведінки індивідуальних і організаційних споживачів, а також маркетингового впливу на неї. Містить велику кількість прикладів і фактичних матеріалів, що ілюструють теоретичні положення, а також практикум з поведінки споживачів з прикладами розв'язання найбільш складних завдань.

Для викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також слухачів шкіл бізнесу, керівників підприємств, працівників маркетингових підрозділів та інших фахівців, чия діяльність пов'язана з практичним маркетингом.

 • Інфраструктура товарного ринку: навч. посіб. / О.В. Прокопенко, В.Ю. Школа, О.О. Дегтяренко, С.М. Махнуша. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 296 с.

Викладено теоретико-методологічні основи діяльності в сучасних умовах інфраструктури товарного ринку в цілому та основних її елементів, методичні підходи щодо визначення оптимальної поведінки підприємств на конкретних товарних ринках. Містить велику кількість прикладів і фактичних матеріалів, що ілюструють теоретичні положення, і практикум з прикладами розв'язання найбільш складних завдань.

Для викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також слухачів шкіл бізнесу, керівників підприємств, працівників маркетингових підрозділів та інших фахівців, чия діяльність пов'язана з практичним маркетингом

 • Прокопенко О.В., Дегтяренко О.О., Школа В.Ю. Інфраструктура товарного ринку // Маркетинг у прикладах і завданнях: Навчальний посібник / За заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД "Університетська книга", Гриф МОН України, лист № 14/18.2–1923 від 12.08.05, ISBN 966–680 229–5, 2006. – С. 63–101.

Навчальні посібники кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю

 • Логістика: теорія та практика: навч. посіб. / Кислий В.М., Біловодська О.А., Олефіренко О.М., Смоляник О.М. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 360 с.

У навчальному посібнику викладено сутність та генезис розвитку логістики як інструменту ринкової економіки, досліджено різноманітність форм логістичних утворень, розкрито сутність, мету, основні завдання, функції та види логістичних систем. Крім того, викладено теоретичні засади управління матеріальними потоками в логістиці; завдання, функції та організацію заготівельної та внутрішньовиробничої логістики; логістики запасів та складування; транспортної, розподільчої та посередницької логістики; розкрито економічну сутність та основні види логістичних послуг; досліджено організацію логістичного сервісу, основні підходи щодо оцінки якості логістичного обслуговування, теоретичні засади економічної ефективності логістики, а також підходи щодо використання логістики в Україні та за кордоном.

Викладені теоретичні підходи супроводжуються численними прикладами з практики функціонування вітчизняних і закордонних підприємств та установ.

Для викладачів, студентів та аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також керівників і фахівців з логістики, маркетингу та менеджменту підприємств та установ.

 • Тєлєтов О.С. Маркетингові дослідження: навч. посіб. / О.С. Тєлєтов. – К.: Знання України, 2010. – 299 с. – Бібліогр: с 292-295.

У навчальному посібнику викладено сукупність положень, що розкривають сутність проведення маркетингових досліджень, та основних проблем, що доводиться розв’язувати маркетологу під час їх проведення. У книзі наведено значну кількість прикладів із практики проведення маркетингових досліджень в Україні, зібраних безпосередньо автором або під його керівництвом, запропоновано комплекс запитань, тестових і розрахункових завдань, що пройшли апробацію у вищих навчальних закладах України.

Книга розрахована на студентів спеціальності «Маркетинг» та інших економічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх форм навчання, слухачів ФПФ, а також може бути корисною викладачам, аспірантам і фахівцям промислових підприємств, фірм та установ (менеджерам, маркетологам, виробникам, економістам, розроблювачам нової техніки та ін.) і всім, хто бажає опанувати основи маркетингових досліджень самостійно.

 • Божкова В.В. Реклама та стимулювання збуту: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.В. Божкова, Ю.М. Мельник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 200 с.

Актуалізація використання комунікаційних інструментів в Україні закономірна, адже підтверджена досвідом економічно розвинутих країн світу. Але, їх планування і застосування, особливо на вітчизняному ринку, потребує специфічних знань і вмінь. Стимулювання збуту стає все більш важливою складовою комплексу маркетингових комунікацій. З огляду на те, що ефективність заходів зі стимулювання збуту значно вища за ефективність від прямої реклами, а витрати на порядок менші, вітчизняні виробники все частіше і з успіхом їх застосовують.

Навчальний посібник може бути цікавим рекламістам, маркетологам, викладачам, аспірантам і студентам зі спеціальності «Маркетинг».

 • Прокопенко О.В. Поведінка споживачів: навч. посіб. / О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 176 с.

Викладено теоретико-методологічні основи кількісних і якісних досліджень поведінки індивідуальних і організаційних споживачів, а також маркетингового впливу на неї. Містить велику кількість прикладів і фактичних матеріалів, що ілюструють теоретичні положення, а також практикум з поведінки споживачів з прикладами розв'язання найбільш складних завдань.

Для викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також слухачів шкіл бізнесу, керівників підприємств, працівників маркетингових підрозділів та інших фахівців, чия діяльність пов'язана з практичним маркетингом.

 • Інфраструктура товарного ринку: навч. посіб. / О.В. Прокопенко, В.Ю. Школа, О.О. Дегтяренко, С.М. Махнуша. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 296 с.

Викладено теоретико-методологічні основи діяльності в сучасних умовах інфраструктури товарного ринку в цілому та основних її елементів, методичні підходи щодо визначення оптимальної поведінки підприємств на конкретних товарних ринках.

Містить велику кількість прикладів і фактичних матеріалів, що ілюструють теоретичні положення, і практикум з прикладами розв'язання найбільш складних завдань.

Для викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також слухачів шкіл бізнесу, керівників підприємств, працівників маркетингових підрозділів та інших фахівців, чия діяльність пов'язана з практичним маркетингом.

 • Маркетинг для магістрів: навч. посіб. / за заг. ред. д.е.н., проф. СМ. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 928 с.

У навчальному посібнику в стислому вигляді викладені теоретичні й методичні засади фахових дисциплін, які входять до навчальної програми підготовки фахівців з маркетингу освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеціаліст" і "магістр", а також авторських дисциплін, що розширюють їх світогляд у руслі сучасних уявлень про стійкий соціально-економічний розвиток і роль маркетингу в ньому.

Містить багато прикладів і фактичних матеріалів з практики діяльності вітчизняних та іноземних підприємств, що ілюструють теоретичні положення.

Для викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, а також студентів, що вивчають маркетинг на неекономічних спеціальностях вищих навчальних закладів. Буде корисним для керівників і провідних фахівців підприємств різних галузей та широкого кола читачів, яких цікавлять проблеми сучасного маркетингу.

 • Божкова В.В. Мерчандайзинг: навч. посіб. / В.В. Божкова, Т.О. Башук. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 125 с, 16 с. іл.

Збільшення кількості магазинів із самообслуговуванням, постійна проблема оптимізації торговельного простору і підвищення ефективності продажів вимагають від сучасних товаровиробників і торгівців знання мерчандайзингу.

Мерчандайзинг - не тільки "мистецтво торгувати", це вже елемент культури торгівлі. Незважаючи на те, що місце мерчандайзингу в системі маркетингу ще остаточно не визначене, даний навчальний посібник може бути цікавим не лише студентам економічних спеціальностей, а й аспірантам, викладачам, маркетологам, мерчандайзерам.

 • Ілляшенко С.М. Маркетингові дослідження: навч. посіб. / С.М. Ілляшенко, М.Ю. Баскакова; за ред. д-ра екон. наук, проф. С.М. Ілляшенка. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 192 с.

Викладено систему методів та алгоритмів аналізу внутрішнього та зовнішнього (макро- та мікро-) маркетингового середовища підприємств, підходи до прогнозування зміни основних показників кон'юнктури ринку, дослідження споживачів, конкурентів та інших економічних контрагентів.

Наведено правила інтерпретації результатів ринкових досліджень та їх документування. Аналізується велика кількість прикладів і фактичних матеріалів, що ілюструють теоретичні положення. Навчальний посібник містить практикум з основних розділів курсу.

Для викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також фахівців з маркетингу підприємств та установ.

Навчальні посібники кафедри управління

 • Кислий В.М. Логістика: теорія та практика: Навчальний посібник / В.М.Кислий, О.А.Біловодська, О.М.Олефіренко, О.М.Соляник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 360 с.
 • Оцінка активів підприємства: навчальний посібник [Ю.В.Панасовський, Б.А.Семененко, О.М.Теліженко та ін.]. – Суми: Університетська книга, 2009. – 512 с.
 • Кислий В.М. Організація промислового виробництва: Навчальний посібник: у 2-х ч. / В.М. Кислий. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – 149 с.
 • Кислий В.М. Організація промислового виробництва: Навчальний посібник: у 2-х ч. / В.М. Кислий. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.2. – 158 с.
 • Менеджмент громадських організацій: вибрані питання теорії та практики: навчальний посібник [А.Ю.Жулавський, О.Г.Дегтяренко, Є.В.Кірсанова та ін.]. – Донецьк: ТОВ Цифрова типографія, 2007. – 262 с.

Навчальні посібники кафедри фінансів і кредиту

 • Тархов П.В., Гураль Л.М. Основи методології фінансового-економічних досліджень. Навчальний посібник для магістрантів економічних спеціальностей. – Суми: Видавничо-виробниче підприємство «Мрія» , 2009. – 200 с.

У навчальному посібнику розглядаються питання технології методології та етики наукової роботи, конкретна методологічна база фінансового0економічних досліджень у соціально-економічній сфері. обґрунтовані принципи оформлення результатів НДР у дисертаційних роботах, їх апробації та реалізації в грантах і тендерах.

 • Боронос, В. Г. Управління фінансовою санацією підприємств: навч. посіб. / В. Г. Боронос, І. Й. Плікус, І. М. Кобушко. — Суми : Вид-во СумДУ, 2010. — 437 с.

У навчальному посібнику викладено концептуальні засади та основні механізми управління санацією, реструктуризацією та ліквідацією суб’єктів господарювання. Послідовно викладено принципи та методи діагностики кризового стану підприємства, контролінгу та заходів фінансової стабілізації, підходів до управління джерелами фінансової санації санаційною реструктуризацією підприємств, методику санаційного аудиту, економіко-правові аспекти банкрутства підприємства. Докладно розглянуто нормативно-методичне забезпечення управління санаційними процесами на підприємствах.

 • Зайцев, О. В. Гроші та кредит. Лекційне викладення: навч. посіб. / О. В. Зайцев. — Суми : СумДУ, 2010. — 179 с.

У навчальному посібнику висвітлені загальнотеоретичні аспекти з грошових відносин, механізм їх функціонування і вплив на розвиток макроекономічних процесів.

 • Плікус І.Й., Деркач М.А., Боронос В.М. Фінансова санація та банкрутство підприємтсв: Навчальний посібник. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 172с.

Посібник до самостійного вивчення дисципліни складається з вступу, опорного конспекту лекцій, завдань до практичних занять, завдань до самостійного виконання, завдань до поточного контролю, (тести). У посібнику, на основі чинного законодавства, коротко викладені питання управління санацією підприємства та оцінки ймовірності банкрутства.

CONTACTS

EMAIL

PHONES

Шаблоны Joomla Joomla