There is no translation available.

Монографії кафедри економіки та бізнес-адміністрування

 • Соціально-економічні проблеми інформаційного суспільства ; за ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2005. – 430 c.

Мiжнародна колективна монографiя присвячена дослiдженню соцiально-економiчних проблем iнформацiйного суспiльства. Розглядаються закономiрностi, особливостi i суперечностi формування iнформацiйної економiки i соцiально-економiчних вiдносин при переходi до постiндустрiальної формацiї. У книзi представленi роботи учених, що вiдстоюють рiзнi, деколи протилежнi, точки зору i які представляють рiзнi науковi школи з декiлькох регiонiв України, а також Росiї, Бельгiї, Нiмеччини, США. Географiя представлених наукових центрiв охоплює простiр вiд Новосибiрська до Калiфорнiї.

 • Методологія розвитку : монографія. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2005. – 602 с.

На прикладі процесів і явищ в неживій природі, біосфері і суспільстві досліджується феномен розвитку відкритих стаціонарних систем. Вивчаються чинники та механізми розвитку. Розглядаються закономірності процесів розвитку систем як єдиного ходу еволюції природи. Аналізуються передумови прогресивного розвитку природничих і соціально-економічних систем.

Монографія підготовлена на основі наукових досліджень, які проводилися в Сумському державному університеті за підтримки Державного фонду фундаментальних досліджень України.

 • Еколого-економічні основи ресурсозбереження : монографія / Мельник Л. Г., Скоков С. А., Сотник І. М. ; під ред. канд. екон. наук, доц. І. М. Сотник. – Суми : ВТД “Університетська книга”, 2006. – 229 с. (ISBN 966-680-247-3)

У монографії розглянуті еколого-економічні передумови реалізації процесів ресурсозберігаючого розвитку в Україні. Досліджено дефініційна основа ресурсозбереження, підходи до оцінки його еколого-економічної ефективності, еколого-економічні інструменти ресурсозбереження та механізми їх практичного застосування на прикладі розвинених країн і Україна. Сформовано методичні основи управління ресурсозбереженням на різних рівнях господарювання. Розроблено комплекс рекомендацій з удосконалення механізму управління ресурсосбереженням в Україну.

Результати досліджень, представлені в колективній монографії, можуть бути використані в науковій і практичній діяльності фахівцями та науковцями у галузі економіки природокористування, ресурсозбереження та охорони навколишнього середовища, а також аспірантами і студентами природоохоронних спеціальностей.

 • Ресурсозбереження та економічний розвиток України: формування механізмів переходу суб’єктів господарювання України до економічного розвитку на базі ресурсозберігаючих технологій : монографія / [І. М. Сотник, Л. Г. Мельник, М. К. Шапочка та ін.] ; за заг. ред. к.е.н., доц. І. М. Сотник. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. – 551 с.

У колективній монографії розглядаються теоретико-методичні та прикладні аспекти формування механізмів переходу суб’єктів господарювання України до економічного розвитку на базі активного впровадження ресурсозберігаючих технологій. Удосконалено дефініційну основу, методичний інструментарій оцінки соціо-еколого-економічної ефективності ресурсозберігаючих заходів. Досліджено особливості транзитивних процесів в економіці України, передумови та галузеві аспекти здійснення ресурсозберігаючих трансформацій. Розроблено еколого-економічні механізми управління переходом українських суб’єктів господарювання до ресурсозберігаючого типу економічного розвитку.

Для фахівців з питань управління ресурсозберігаючими трансформаціями в економіці, викладачів, аспірантів, студентів природоохоронних та економічних спеціальностей.

 • Економіка розвитку : монографія / Л. Г. Мельник. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. – 662 с.

На основі загальних закономірностей функціонування відкритих стаціонарних систем аналізуються фактори і механізми розвитку економічних структур. Досліджується взаємозв'язок енергетичного, інформаційного та синергетичного засад у діяльності соціально-економічних систем. Розглядаються проблеми соціально-економічного розвитку при переході до інформаційного суспільства та економічні засади сталого розвитку.

Монографія підготовлена на основі наукових досліджень, які проводилися в Сумському державному університеті за підтримки Державного фонду фундаментальних досліджень України.

 • Сотник І. М. Еколого-економічні механізми управління інноваційним ресурсозбереженням у машинобудуванні : монографія / І. М. Сотник, Ю. О. Мазін. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. – 252 с. (ISBN 978-966-680-307-1).

Розглянуто еколого-економічні передумови реалізації інноваційного ресурсозбереженням у машинобудуванні України. Сформовано інформаційну базу і методи оцінки еколого-економічної ефективності інноваційних ресурсозберігаючих заходів. Запропоновано організаційно-економічний інструментарій управління інноваційним ресурсозбереженням у машинобудівному комплексі з урахуванням екологічних факторів.

Для науковців, фахівців науково-дослідних і проектних установ, працівників промислових підприємств. Книга також буде цікавою для викладачів, аспірантів і студентів навчальних закладів.

 • Таранюк Л. М. Економічні основи реінжинирінгу бізнес-процесів : монографія / Леонід Миколайович Таранюк. – Суми : Видавничо - промислове підприємство «Мрія-1», 2008. – 560 с. (ISBN 966-566-233-3).

У монографії розглянуті економічні основи реінжинірингу бізнес-процесів, при цьому особлива увага зосереджена на науково-прикладних основах реінжинірингових технологій на підприємстві. Поставлено і вирішено актуальні завдання, що задовольняють цілі дослідження, що дозволить продемонструвати економічний зміст реінжинірингу, його необхідність в умовах нестабільності роботи суб'єктів господарювання і підвищення їхнього економічного потенціалу в цілому, а також з метою одержати найбільш повне уявлення про практичну сторону реалізації процесу реінжинірингу на макро- і мікрорівні.

Значне місце приділено питанням теоретичних аспектів і методичного забезпечення реінжинірингу, відзначена роль інформаційних технологій при оптимізації бізнес-процесів, проаналізовано організаційно - економічний механізм реінжинірингу в контексті стійкого розвитку, а також проведена оцінка реалізації реінжинірингових технологій на практичному рівні (закордонний і вітчизняний досвід).

Для керівників і фахівців підприємств, науковців, аспірантів, студентів економічних спеціальностей.

 • Сотник І. М. Еколого-економічні механізми мотивації ресурсозбереження : монографія / Ірина Миколаївна Сотник. – Суми : ВВП «Мрія» ТОВ, 2008. – 330 с. (ISBN 978-966-473-025-6).

У монографії розглядаються теоретико-методичні та прикладні аспекти управління мотивацією ресурсозберігаючої діяльності при переході України до інформаційного суспільства та екологізації виробництва. Систематизовано мотиваційні передумови й еколого-економічні важелі ефективного впровадження ресурсозберігаючих заходів, сформовано еколого-економічний механізм мотивації ресурсозбереження. Досліджено особливості ресурсозберігаючих трансформацій в економіці України, розроблено методичні підходи до комплексної оцінки соціо-еколого-економічної ефективності мотивації ресурсозбереження, а також організаційно-економічне забезпечення системи управління мотивацією впровадження ресурсозберігаючих заходів на різних рівнях господарювання.

Для фахівців з питань мотивації і управління ресурсозберігаючими процесами в економіці, викладачів, аспірантів, студентів природоохоронних та економічних спеціальностей.

 • Соціально-економічні проблеми інформаційного суспільства : монографія ; під. ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника, к.е.н., доц. М. В. Брюханова, 2010. – Вип. 2. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2010. – 896 с. (ISBN 978-966-680-499-3)

Міжнародна колективна монографія присвячена дослідженню соціально-економічних проблем інформаційного суспільства. Розглядаються закономірності, особливості й протиріччя формування інформаційної економіки й соціально-економічних відносин при переході до постіндустріальної формації. У книзі представлені роботи вчених, що відстоюють різні, часом протилежні, точки зору й представляють різні наукові школи з декількох регіонів України, а також Росії, Німеччини, США, Індії, Білорусії, Бразилії, Великобританії, Сінгапуру.

 • Методи вирішення екологічних проблем : монографія ; під. ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника, к.е.н., доц. О. В. Шкарупи, 2010. – Вип. 3. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – 663 с. (ISBN 978-966-657-313-4)

Колективна монографія присвячена актуальним питанням вирішення екологічних проблем і досягнення сталого розвитку соціально-економічних систем у сучасних умовах. У книгу ввійшли наукові праці представників різних регіонів України, Білорусії, Бельгії, Росії, США. Монографія розрахована на викладачів, студентів різних спеціальностей, a також на керівників і фахівців підприємств, установ і неурядових організацій. Дана монографія підготовлена до видання викладачами й аспірантами Сумського державного університету.

 • Економічне обґрунтування реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств : монографія ; за заг. ред. к.е.н., доц. Л. М. Таранюка. – ВВП «Мрія-1», 2010. – 440 с. (ISBN 978-966-566-473-4)

У монографії розглянуті питання теоретичних аспектів реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств. Досліджено методичне забезпечення реінжинірингу. Проаналізована на методичному рівні ефективність проведення реінжинірингових заходів. Акцентована увага на інституціональних аспектах реінжинірингу в сучасних умовах господарювання. Проаналізовані стратегічний розвиток підприємства при впровадженні реінжинірингу. Досліджено реінжиніринг екобізнес-процесів підприємства. Поставлено і вирішено актуальні завдання, які задовольняють цілі дослідження, що дозволить продемонструвати високу роль економічного обґрунтування реінжинірингу бізнес-процесів на підприємстві в умовах фінансової кризи та необхідність впровадження інноваційних методів управління. Значне місце приділено питанням науково-практичних засад впровадження реінжинірингу бізнес-процесів на вітчизняних виробничих підприємствах, а також теоретичним аспектам реінжинірингу бізнес-процесів у системі управління технологічними змінами на підприємствах машинобудування України. Для керівників і фахівців підприємств, науковців, аспірантів, студентів економічних спеціальностей.

 • Старченко Л. В. Оцінка якості життя населення регіону в умовах сталого розвитку : монографія ; під ред. Сотник І. М. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – 270 с. (ISBN 978-966-657-335-6)

Досліджено трансформації підходів до формування моделі сталого соціо-еколого-економічного розвитку та «якості життя» в цих умовах. Проаналізовано існуючий стан і досліджено основні тенденції регіонального розвитку на прикладі Сумської області в умовах трансформаційних змін, визначено вплив основних макроекономічних і регіональних показників на якість життя населення. Розроблено теоретико-методичні підходи до визначення комплексної рейтингової оцінки якості життя населення території в умовах сталого розвитку та виконано оцінку якості життя населення регіону на прикладі Сумської області. Сформовано стратегію розвитку територій на основі проведення моніторингу якості життя населення. Розроблені рекомендації для ефективного використання інвестиційних коштів регіонального бюджету при реалізації економічних, соціальних та екологічних заходів з підвищення якості життя населення.

Для науковців, фахівців науково-дослідних установ, працівників міських, районних та обласних державних адміністрацій. Книга також буде цікавою для викладачів, аспірантів і студентів економічних та природоохоронних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 • Сотник І. М. Управління ресурсозбереженням: соціо-еколого-економічні аспекти : монографія / Ірина Миколаївна Сотник. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – 500 с. (ISBN 978-966-657-317-2)

У монографії, що є результатом досліджень, виконаних у Сумському державному університеті, системно викладено теоретичні, методологічні та науково-методичні аспекти формування комплексного самовідтворювального еколого-еконо­міч­ного механізму управління ресурсозбереженням. Досліджено соціально-економічні, політичні, екологічні передумови і стан розвитку ресурсозберігаючої діяльності у розвинених країнах та Україні, поглиблено теоретичні засади ресурсозбереження. Розроблено науково-методичні підходи до оцінки соціо-еколого-економічної ефективності та мотивації ресурсозберігаючих заходів. Запропоновано методологічні підходи до формування еколого-економічного механізму управління ресурсозбереженням. Розглянуто теоретичні і практичні аспекти створення системи багаторівневого соціо-еколого-економічного моніторингу ресурсозберігаючих процесів. Удосконалено науково-методичні основи організаційно-економічного забезпечення управління ресурсозбереженням на різних рівнях господарювання.

Для фахівців з питань управління ресурсозберігаючими процесами в економіці, викладачів, аспірантів, студентів природоохоронних та економічних спеціальностей.

Монографії кафедри економічної теорії

 • Прокопенко О.В. Мотиваційний потенціал застосування фінансових інструментів екологізації інноваційної діяльності // Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку: Монографія / За заг. ред. Т.А. Васильєвої, В.Г. Боронос. – Суми: Вид-во СумДУ, ISBN 978–966–657–237–3, 2009. – С. 298–318.
 • Ілляшенко С.М., Прокопенко О.В. Особливості створення інновацій і формування попиту на них // Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід: Монографія / Денисенко М.П., Михайлова Л.І., Грищенко І.М., Гречан А.П. та ін.; За ред. д.е.н., проф., акад. А.М. Денисенка, д.е.н., проф. Л.І. Михайлової. – Суми: ВТД «Університетська книга», ISBN 978–966–680–409–2, 2008. – С. 516–552.
 • Прокопенко О.В. Екологізація інноваційної діяльності: мотиваційний підхід: Монографія. – Суми: ВТД “Університетська книга”, ISBN 978–966–680–393–4, 2008. – 392 с.

У монографії системно викладено теоретико-методологічні, методичні та практичні аспекти мотиваційного підходу до екологізації інноваційної діяльності. Запропонована конкретні рекомендації щодо дослідження мотивації екологізації діяльності та впливу на неї. Досліджено особливості мотивування екологізації інноваційної діяльності на державному рівні, мотивації екоатрибутивної поведінки споживачів, управління процесом екологізації на вітчизняних підприємствах, чим закладено теоретико-методичні основи формування мотиваційного механізму екологізації інноваційної діяльності.

Для фахівців, до сфери інтересів яких входять проблеми економіки природокористування, інноватики, формування ринку екологічних інновацій, для викладачів вищих навчальних закладів, а також студентів екологічних і економічних спеціальностей.

 • Прокопенко О.В. Теоретико-методичні засади мотивації споживання екологічних інновацій
 • Школа В.Ю. Прогнозування життєвого циклу товарних інновацій (С. 182-193) // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: Монографія / За ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД “Університетська книга”, ISBN 978–966–680–403–0, 2008. – С 567–612. (С. 574–589 у співавторстві з Троян М.Ю.).

У монографії досліджено методологічні та теоретиком методичні проблеми маркетингу інновацій і інноваційної діяльності в маркетингу. Викладено концептуальні основи маркетингу інновацій, теоретичні та методичні засади формування складових комплексу маркетингу товарних інновацій, підходи до економіко-математичного моделювання процесів розроблення і просування інновацій на ринок. Висвітлено інноваційні підходи до розроблення і просування інновацій на ринок, управління потенціалом інноваційного розвитку на засадах маркетингу інновацій, мотивації екологічно орієнтованої інноваційної діяльності.

Для фахівців з питань маркетингу інновацій, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 • Петрушенко Ю.М., Шишова Ю.Г. Екологічно спрямовані інноваційні методи в будівництві (Розділ 24)
 • Школа В.Ю. Економіко-організаційні основи формування та розвитку галузі вторинної переробки відпрацьованих нафтопродуктів (С. 485-505)
 • Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування: Монографія / За заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми: ВТД «Університетська книга», ISBN 978–966–680–384–2, 2007. – 512 с.

Досліджуються методологічні та теоретико-методичні проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування, визначені передумови інноваційного екологічно спрямованого розвитку вітчизняної економіки, окреслені перспективи розвитку екологічно спрямованого підприємництва. Розроблені теоретико-методичні основи удосконалення механізму управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування. Висвітлені прикладні аспекти управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування.

Для фахівців з управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування, викладачів, аспірантів, студентів екологічних і економічних спеціальностей.

 • І.О. Лакіза, П.В. Тархов, О.О. Хворост „Гнучкий розвиток підприємств на основі оптимізації повних витрат”.- Суми, Вид-во СумДУ, 2009.- 168 с.

У монографії висвітлюється питання формування сталого соціалльно-економічного розвитку підприємств з урахуванням повних витрат, які складаються із собівартості продукції, витрат природних ресурсів, деградації землі та людського капіталу. Розкриваються поняття гнучкого розвитку врахування повних витрат у ціні продукції та в економічній оцінці сільськогосподарських земель.

Рекомендується для фахівців та студентів екологічних, економічних, фінансових спеціальностей, а також для практичних працівників у галузях сільського господарства.

 • Брюханов М.В. Проблемы экологизации экономического развития при переходе к информационному обществу // Социально-экономические проблемы информационного общества / Под редакцией доктора экономических наук профессора Л.Г. Мельника. – Сумы: ИТД Университетская книга, 2005. – С. 397-412.

Мiжнародна колективна монографiя присвячена дослiдженню соцiально-економiчних проблем iнформацiйного суспiльства. Розглядаються закономiрностi, особливостi i суперечностi формування iнформацiйної економiки i соцiально-економiчних вiдносин при переходi до постiндустрiальної формацiї.
У книзi представленi роботи учених. Що вiдстоюють рiзнi, деколи протилежнi, точки зору i що представляють рiзнi науковi школи з декiлькох регiонiв України, а також Росiї, Бельгiї, Нiмеччини, США. Географiя представлених наукових центрiв охоплює простiр вiд Новосибiрська до Калiфорнiї.

 • Костюченко Н.М. Ресурсозбереження в контексті сталого розвитку // Ресурсозбереження та економічний розвиток України: формування механізмів переходу суб’єктів господарювання України до економічного розвитку на базі ресурсозберігаючих технологій: Монографія / За заг. ред. к.е.н., доц. І.М. Сотник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 551 с., с. 421-457.

У колективній монографії розглядаються теоретико-методичні та прикладні аспекти формування механізмів переходу суб’єктів господарювання України до економічного розвитку на базі активного впровадження ресурсозберігаючих технологій. Удосконалено дефініцій ну основу, методичний інструментарій оцінки соціо-еколого-економічної ефективності ресурсозберігаючих заходів. Досліджено особливості транзитивних процесів в економіці України, передумови та галузеві аспекти здійснення ресурсозберігаючих трансформацій. Розроблено еколого-економічні механізми управління переходом українських суб’єктів господарювання до ресурсозберігаючого типу економічного розвитку.

Для фахівців з питань управління ресурсозберігаючими трансформаціями в економіці, викладачів, аспірантів, студентів природоохоронних та економічних спеціальностей.

 • Социально-экономические проблемы информационного общества [Текст] : монография / Под ред. Л.Г. Мельника, М.В. Брюханова. - Вып.2. - Сумы : Университетская книга, 2010. - 896 с.

Міжнародна колективна монографія присвячена дослідженню соціально-економічних проблем інформаційного суспільства. Розглядаються закономірності, особливості й протиріччя формування інформаційної економіки й соціально-економічних відносин при переході до постіндустріальної формації.

У книзі представлені роботи вчених, що відстоюють різні, часом протилежні, точки зору й представляють різні наукові школи з декількох регіонів України, а також Росії, Німеччини, США, Індії, Республіки Бєларусь, Бразилії, Великобританії, Сінгапуру.

Монографії кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю

 • Божкова В.В. Стратегічні аспекти комунікаційної політики в інноіваційній діяльності промислових підприємств: Монографія – Суми: ВТД «Папірус», 2011. – 358 с.

Дослідженой систематизовано організаційно-економічні та методологічні положення стратегічно орієнтованої комунікаційної діяльності промислових підприємств по просуванню їх інноваційної продукції на ринку. Запропоновано методичні підходи до деталізації та стратегічного планування маркетингових стратегій, оптимізації складу і структури комунікаційних інструментів, розрахунків синергічного ефекту.

 • Маркетинг. Менеджмент. Інновації: монографія / за ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «Торговий дім «Папірус», 2010. – 621 с.

У монографії досліджено проблеми управління на ринкових засадах інноваційним розвитком на міждержавному, національному, регіональному рівнях та рівні окремої організації. Висвітлено методологічні, теоретико-методичні та прикладні засади маркетингу інновацій та інноваційного менеджменту. Викладено підходи до застосування нових методів та інструментів у маркетингу і менеджменті.

 • Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком: монографія / за заг. ред.. О.А. Біловодської. – Суми: Університетська книга, 2010. – 432 с.

Висвітлено теоретичні засади управління інноваційним розвитком та формування національної інноваційної системи. Обґрунтовано й розроблено підходи до управління інноваційним розвитком вітчизняних підприємств. Викладено науково-методичні засади менеджменту та маркетингу екологічних інновацій.

Для фахівців у галузі інноваційного менеджменту, маркетингу інновацій, стратегічного управління підприємством, менеджменту та маркетингу екологічних інновацій, викладачів, аспірантів і студентів економічних та екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 • Божкова В.В. Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств: монографія / В.В. Божкова. – Суми: «Вид-во СумДУ», 2010. – 305 с.

У монографії досліджені й систематизовані методологічні та теоретичні положення щодо стратегічного планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств у системі їх ринково-орієнтованого управління. Запропоновано й науково обґрунтовано підходи до планування і розроблення стратегій маркетингових комунікацій, які дозволяють оптимізувати склад і структуру комунікаційних інструментів, досягти позитивного синергічного ефекту від їх застосування. Розроблено концептуальні основи формування стратегічного планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств.

 • Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком промислових підприємств: монографія / С.М. Ілляшенко, О.А. Біловодська. – Суми: Університетська книга, 2010. – 281 с.

У монографії висвітлено теоретико-методологічні та методичні проблеми управління інноваційним розвитком промислових підприємств. Обґрунтовано й розроблено підходи до поетапного вибору та управління напрямками інноваційного розвитку промислових підприємств. Викладено науково-практичні засади раціоналізації системи управління інноваційною діяльністю на підприємстві.

Для фахівців у галузі інноваційного менеджменту, маркетингу інновацій, стратегічного управління підприємством, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 • Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика промислового підприємства: управління стратегіями диверсифікації: монографія / С.М. Ілляшенко, Г.О. Пересадько; за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : Університетська книга, 2009. – 328 с.

Висвітлено теоретико-методологічні та методичні проблеми управління маркетинговою товарною політикою промислових підприємств. Обґрунтовано й розроблено підходи до поетапного ітераційного відбору та управління стратегіями диверсифікації діяльності промислових підприємств. Викладено науково-методичні засади формування комплексу економіко-математичних моделей для визначення рівня оптимальності стратегій диверсифікації.

Для фахівців у галузі маркетингової товарної політики, стратегіч­ного управління підприємством, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 • Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 615 с.

У монографії досліджено методологічні та теоретиком методичні проблеми маркетингу інновацій і інноваційної діяльності в маркетингу. Викладено концептуальні основи маркетингу інновацій, теоретичні та методичні засади формування складових комплексу маркетингу товарних інновацій, підходи до економіко-математичного моделювання процесів розроблення і просування інновацій на ринок.Висвітлено інноваційні підходи до розроблення і просування інновацій на ринок, управління потенціалом інноваційного розвитку на засадах маркетингу інновацій, мотивації екологічно орієнтованої інноваційної діяльності.

Для фахівців з питань маркетингу інновацій, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 • Прокопенко О.В. Екологізація інноваційної діяльності: мотиваційний підхід: монографія / О.В. Прокопенко. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 392 с.

У монографії системно викладено теоретико-методологічні, методичні та практичні аспекти мотиваційного підходу до екологізації інноваційної діяльності. Запропоновано конкретні рекомендації щодо дослідження мотивації екологізації діяльності та впливу на неї. Досліджено особливості мотивування екологізації інноваційної діяльності на державному рівні, мотивації екоатрибутивної поведінки споживачів, управління процесом екологізації на вітчизняних підприємствах, чим закладено теоретико-методичні основи формування мотиваційного механізму екологізації інноваційної діяльності.

Для фахівців, до сфери інтересів яких входять проблеми економіки природокористування, інноватики, формування ринку екологічних інновацій, для викладачів вищих навчальних закладів, а також студентів екологічних і економічних спеціальностей.

 • Ілляшенко С.М. Управління портфелем замовлень науково-виробничого підприємства: монографія / С.М. Ілляшенко, О.М. Олефіренко; за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 272 с.

Досліджуються методологічні та теоретико-методичні проблеми управління на ринкових засадах товарною інноваційною політикою сучасного промислового підприємства в руслі концепції інноваційного розвитку. Головну увагу приділено проблематиці формування організаційно-економічного механізму управління портфелем замовлень малих та середніх науково-виробничих підприємств. Розроблено концептуальні основи цього механізму та відповідний методичний інструментарій. Досліджено практичні аспекти управління бізнес-портфелем інноваційної продукції, зокрема: прогнозування розміру та оцінки потенціалу портфеля замовлень, оцінки ризику, розроблення стратегій управління портфелем тощо.

Для фахівців з маркетингу інновацій та інноваційного менеджменту, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 • Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування: монографія / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 512 с.

Досліджуються методологічні та теоретико-методичні проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування, визначені передумови інноваційного екологічно спрямованого розвитку вітчизняної економіки, окреслені перспективи розвитку екологічно спрямованого підприємництва. Розроблені теоретико-методичні основи удосконалення механізму управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування. Висвітлені прикладні аспекти управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування.

Для фахівців з управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування, викладачів, аспірантів, студентів екологічних і економічних спеціальностей.

 • Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку: монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. СМ. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 728 с.

Досліджуються методологічні і теоретико-методологічні проблеми управління інноваційним розвитком на макро- та мікрорівнях на засадах маркетингу інновацій та інноваційного менеджменту. Висвітлено підходи до постановки і розв'язання проблем розвитку теорії та практики маркетингу, товарної інноваційної політики підприємств, управління потенціалом інноваційного розвитку, формування та стимулювання попиту на інновації, управління ризиками інновацій, формування теоретико-методологічних основ інноваційного економічно збалансованого розвитку.

Для фахівців з маркетингу інновацій та інноваційного менеджменту, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Монографії кафедри управління

 • Балацкий О.Ф. Антологія экономики чистой среды: Монография / О.Ф.Балацкий . – Сумы: ИТД Университетская книга, 2007 – 273 с.
 • Экономический потенціал административных и производственных систем [А.М. Телиженко, А.Ю. Жулавский, В.Н. Кислый и др.] / Под общ. ред. проф. О.Ф. Балацкого. – Сумы: ИТД Университетская книга, 2006. – 973 с.
 • Социально-экономический потенциал региона: монография [О.Ф.Балацкий, О.М.Теліженко, Е.В.Лапин та ін.] / Под общ. ред. проф. О.Ф.Балацкого. – Сумы: Университетская книга, 2010. – 364 с.
 • Інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку міста: Монографія [О.Ф.Балацкий, О.М.Теліженко, В.М.Кислий, О.Ю.Древаль.]. – Суми ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 364 с.
 • Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку: монографія [О.М.Теліженко, А.Ю.Жулавський, В.Г.Боронос та ін.]. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 352 с.
 • Методы решения экологических проблем: монография [О.Ф.Балацкий, В.Н.Кислий, А.А.Швиндина и др.] / Под ред. Л.Г Мельника, Е.В. Шкарупы. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2010. – Вип. 3. – 663 с.
 • Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку: Монографія [О.М.Теліженко, А.Ю.Жулавський, С.М.Козьменко та ін.]. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 351 с.

Монографії кафедри фінансів і кредиту

 • Фролов С.М. Бюджетний менеджмент і проблеми розвитку прикордонних територій: монографія / С.М. Фролов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 317 с.

У монографії розглядаються основні принципи, функції і методи бюджетного менеджменту. Досліджуються стан організації бюджетного менеджменту в Україні, стан виконання державного бюджету останніми роками, а також основні принципи і практична реалізація соціально-економічної політики держави на прикордонних територіях, наводяться основні засади і принципи організації бюджету у прикордонних областях України.

 • Цикли відтворення капіталу. Монографія / Козьменко С.Н., Васильєва Т.А., Скляр І.Д. та ін. – Суми: Ділові перспективи, 2005. – 221 с.

У роботі розглянуті підходи до визначення циклів відтворення основного капіталу, обґрунтована необхідність формування механізму управління НТП на основі їх системного аналізу. Викладені концептуальні основи формування системи циклів відтворення, яка дозволяє сформувати цілісну характеристику процесу відтворення основного капіталу на новій технічній і технологічній основі.

 • Аналіз амортизаційної політики в Україні / М.В. Костель // Амортизація та оптимальні терміни служби техніки: Монографія / С. Н. Козьменко, Т. А. Васильєва, С. П. Ярошенко, Костель М. В. [та ін.]. – Суми: Ділові перспективи, 2005.

Монографія присвячена удосконаленню процесів управління і стимулювання НТП шляхом оптимізації тимчасових показників експлуатації техніки. Авторами запропоновані концептуальні основи формування багаторівневої системи тимчасових показників експлуатації техніки. Проаналізована методика оцінки впливу термінів служби техніки з врахуванням фізичного і морального зносу, а також досліджений метод нарахування амортизації на темпи розвитку підприємства.

 • Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку: Монографія / За ред. Т.А. Васильєвої, В.Г. Боронос. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 351 с.

Досліджуються теоретико-методологічні та науково-методичні проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку вітчизняної економіки, окреслені перспективи впровадження екологічно спрямований інновацій. Розроблені теоретико-методичні основи удосконалення механізмів фінансового забезпечення інноваційного розвитку. Висвітлені прикладі аспекти фінансового забезпечення екологічно орієнтованого інноваційного розвитку.

 • Лакіза І.О. Гнучкий розвиток підприємств на основі оптимізації повних витрат: Монографія / І.О. Лакіза, П.В. Тархов, О.О. Хворост – Суми:Вид-во СумДУ, 2009. – 169с.

Висвітлюються питання формування сталого соціально-економічного розвитку підприємств з урахуванням повних витрат, які складаються із собівартості продукції, витрат природних ресурсів, деградації землі та людського капіталу. Розкриваються поняття гнучкого розвитку, врахування повних витрат у ціні продукції та в економічній оцінці сільськогосподарських земель.

 

 

CONTACTS

EMAIL

PHONES

Шаблоны Joomla Joomla