There is no translation available.

Підручники кафедри економіки та бізнес-адміністрування

 • Основи екологiї. Економiка та управлiння в природокористуваннi : пiдручник ; за заг. ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника та к.е.н., проф. М. К. Шапочки. – Суми : ВТД «Унiверситетська книга», 2005. – 759 с.

Матерiал, викладений у пiдручнику, присвячений основоположним аспектам екологiї довкiлля. У книзi розглянуто загальнi питання екологiї, основнi законодавчi засади природокористування в Українi; наведено економiчнi механiзми i принципи управлiння у природокористуваннi; проаналiзовано iнструментарiй економiчної оцiнки природних ресурсiв; дослiджено економiчну природу i вплив на екосистеми екологiчних ризикiв; запропоновано ефективнi напрями удосконалення механiзмiв i iнструментiв у природокористуваннi в нових умовах господарювання.

Для викладачiв i студентiв усiх спецiальностей. Книга може бути використана спецiалiстами та фахiвцями неурядових органiзацiй екологiчного напряму.

 • Мельник Л. Г. Екологiчна економіка : пiдручник. – 3-тє вид., випр. i допов. – Суми : ВТД «Унiверситетська книга», 2006. – 367 с.

Пiдручник є базовим для забезпечення еколого-економiчних дисциплiн у вищих навчальних закладах України.

Навiдмiну вiд традицiйного навчального матерiалу циклу економiки природокористування, сконцентрованого на розв’язання екологiчних проблем у межах iснуючої виробничої системи, пропонований пiдручник має на метi формування принципово нових напрямкiв трансформацiї економiки на основi екологiзацiї життєвого циклу продукцiї. Крiм теоретичних положень, читач знайде фактичнi i нормативнi матерiали сучасного екологiчного законодавства України. Пiдручник має глосарiй. Для викладачiв i студентiв рiзних спецiальностей; буде також корисним для спецiалiстiв в якостi довiдника.

 • Соціально-економічний потенціал стійкого розвитку : підручник / Л. Г. Мельник, Л. Хенс ; під ред. проф. Мельника Л. Г. (Украина) и проф. Хенса Л. (Бельгія) – Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. – 1120 с. (ISBN 978-966-680-311-8) (Підручник з грифом МОНУ).

У підручнику, підготовленому вченими 15 країн, розглядається інструментарій (теоретичні положення та методи практичної реалізації), який може бути мобілізований для створення реальних передумов сталого розвитку. Підручник побудований так, щоб ввести читача в коло проблем управління процесами забезпечення стабільності і змінності компонентів триєдиної системної сутності: «людина – біосфера – економіка». Для викладачів і студентів всіх спеціальностей. Книга також може використовуватися науковцями, фахівцями підприємств і установ, учасниками неурядових організацій.

 • Бізнес-адміністрування: магістерський курс : підручник ; під. ред. Мельник Л. Г., Сотник І. М., Ілляшенко С. М. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 960 с. (ISBN 978-966-680-394-1)

Підручник складено відповідно до навчального плану підготовки магістрів зі спеціальності «Бізнес-адміністрування». Основну увагу приділено дослідженню факторів внутрішнього та зовнішнього середовища фірм, шляхів ефективного використання наявних резервів та ресурсів, маркетингових, виробничих, правових, інвестиційних, інноваційних та інших аспектів підприємницької діяльності в транзитивній економіці тощо. Подано тлумачення спеціальних термінів та понять, розкрито найважливіші закономірності та взаємозв'язки в розвитку механізмів управління підприємницькою діяльністю. Розглянуто особливості інноваційного розвитку та екологізації бізнесу в Україні та розвинених країнах на сучасному етапі. Підручник призначений для підготовки магістрів зі спеціальності «Бізнес-адміністрування», також буде корисним для викладачів та інших фахівців з питань управління бізнесом.

 • Social and Economic Potential of Sustainable Development. the textbook ; edited by L. Melnyk, L. Hens. – Sumy : University book, 2008. – 350 pp. (ISBN 978-966-680-380-4)

Цей підручник підготовлений ученими з 15 країн. Мова йде про теоретичні і практичні аспекти сталого розвитку. Підручник присвячений складним взаємовідносинам між людиною, біосферою та економікою. Книга являє собою унікальний додатковий матеріал як додаток до лекції зі сталого розвитку для бакалаврів і магістрів, а також їхніх викладачів.

 • Стійкий розвиток: теорія, методологія, практика : підручник ; під. ред. Мельник Л. Г. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2009. – 1216 с. (ISBN 978-966-680-461-0).

У підручнику, підготовленому вченими та викладачами 19 країн, розглядаються теоретичні та практичні питання формування сталого розвитку. Розкриваються змістовні основи і різні форми подачі матеріалу для забезпечення дисциплін зі сталого розвитку.

Підручники кафедри економічної теорії

 • Економіка й організація інноваційної діяльності: Підручник / О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан, О.В. Прокопенко та ін. / За ред. проф. О.І. Волкова, проф. М.П. Денисенка. – 2–е вид. – К., Гриф "Рекомендовано МОН України", лист №14/18.2–2806 від 27.12.04, ISBN 996–7505–54–5, 2005. – 424 с.
 • Прокопенко О.В., Єпіфанов А.О. Науково-технічний прогрес і економіка природокористування // Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: Підручник / За заг. ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника та к.е.н., проф. М.К. Шапочки. – Суми: ВТД "Університетська книга", Гриф "Затверджено МОН України", лист №1/11–847 від 01.03.04, ISBN 996–680–189–2, 2005. – С. 416–434.
 • Прокопенко О.В. Мотивация потребителей в достижении устойчивого развития // Социально-экономический потенциал устойчивого развития: Учебник / Под ред. проф. Л.Г. Мельника (Украина) и Л. Хенса (Бельгия). – Сумы: ИТД "Университетская книга", Гриф "Затверджено МОН України", лист № 14/18–Г–418 від 22.02.07, ISBN 978–966–680–311–8, 2007. – С. 821–850.

У підручнику, підготовленому вченими 15 країн, розглядається інструментарій (теоретичні положення та методи практичної реалізації), який може бути мобілізований для створення реальних передумов сталого розвитку. Підручник побудований так, щоб увести читача в коло проблем управління процесами забезпечення стабільності й змінюваності компонентів триєдиної системної сутності: «людина — біосфера — економіка». Для викладачів і студентів усіх спеціальностей. Книга також може використовуватися науковцями, фахівцями підприємств і установ, учасниками неурядових організацій.

 • Prokopenko O. Consumer motivation in achieving sustainable development // Social and Economic Potential of Sustainable Development / Edited by L. Hens and L. Melnyk. – Sumy: “University Book”, Russian version of the textbook is recommended as a textbook by the Ministry of Science of Ukraine, the letter № 14/18–Г–418 від 22.02.07, ISBN 978–966–680–3804, 2008. – P. 264–268.
 • Провайдинг інновацій: Підручник / М.П. Денисенко, А.П. Гречан, М.В. Герман, О.В. Прокопенко та ін.; за ред. проф. М.П. Денисенка. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», Гриф "Затверджено МОН України", лист № 14/18.2–2735 від 05.12.05, ISBN 978–966–370–084–7, 2008. – 448 с.
 • Ілляшенко С.М., Прокопенко О.В. Екологічний маркетинг // Маркетинг: бакалаврський курс: Підручник / За заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», Гриф "Затверджено МОН України", лист № 1.4/18–Г–1970 від 24.07.08, ISBN 978–966–680–477–1, 2009. – С. 965–997.
 • Мельник В.Л., Прокопенко О.В., Дегтярьова І.Б. Прийняття споживчого рішення // Бізнес-адміністрування: магістерський курс: Підручник / За ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника, д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка, к.е.н., доц. І.М. Сотник. – Суми: ВТД «Університетська книга», Гриф "Затверджено МОН України", лист № 1.4/18–Г–1251 від 20.07.07, ISBN 978–966–680–394–1, 2009. – С. 435–453.

Підручник складено відповідно до навчального плану підготовки магістрів зі спеціальності «Бізнес-адміністрування». Основну увагу приділено дослідженню факторів внутрішнього та зовнішнього середовища фірм, шляхів ефективного використання наявних резервів та ресурсів, маркетингових, виробничих, правових, інвестиційних, інноваційних та інших аспектів підприємницької діяльності в транзитивній економіці тощо. Подано тлумачення спеціальних термінів та понять, розкрито найважливіші закономірності та взаємозв'язки в розвитку механізмів управління підприємницькою діяльністю. Розглянуто особливості інноваційного розвитку та екологізації бізнесу в Україні та розвинених країнах на сучасному етапі.

 • Прокопенко О.В. Определение рыночных изменений при освобождении экологического товара от НДС. Исследование мотивации потребления экологических товаров // Устойчивое развитие: теория, методология, практика: Учебник / Под науч. ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника. – Суми: ВТД «Університетська книга», Гриф "Затверджено МОН України", лист № 1.4/18–Г–1124 від 20.05.08, ISBN 978–966–680–461–0, 2009. – С. 748–750, 765–768.

У підручнику, що підготовлений ученими й викладачами 19 країн, розглядаються теоретичні й практичні питання формування стійкого розвитку. Розкриваються змістовні основи й різні форми подачі матеріалу для забезпечення дисциплін зі стійкого розвитку.

 • Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Махнуша С.М. Інфраструктура товарного ринку // Маркетинг: бакалаврський курс: Підручник / За заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», Гриф "Затверджено МОН України", лист № 1.4/18–Г–1970 від 24.07.08, ISBN 978–966–680–477–1, 2009. – С. 109–234.

Викладено теоретико-методологічні основи діяльності сучасних умовах інфраструктури товарного ринку в цілому та основних її елементів в, методичні підходи щодо визначення оптимальної поведінки підприємств на конкретних товарних ринках. Містить велику кількість прикладів і фактичних матеріалів, що ілюструють теоретичні положення, і практикум з прикладами розв’язання найбільш складних завдань.

Для викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також слухачів шкіл бізнесу, керівників підприємств, працівників маркетингових підрозділів та інших фахівців, чия діяльність пов’язана з практичним маркетингом.

Підручники кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю

 • Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент : підручник / С.М. Ілляшенко. – Суми : Університетська книга, 2010. 334 с.

У підручнику розглядаються концептуальні положення теорії інноваційного розвитку, принципи і методи державного регулювання інноваційної діяльності, методологічні і теоретико-методичні основи організації та управління інноваційним процесом на підприємстві чи в уста­нові, у галузі, регіоні та країні, теоретико-методичні засади управління інтелектуальною власністю як основою інноваційного розвитку. Підручник містить практикум з основних розділів курсу.

Для фахівців у галузі інноваційного менеджменту. Буде корисним для викладачів, аспірантів і студентів економічних та технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також широкого кола читачів, яких цікавлять проблеми управління інноваційною діяльністю.

 • Маркетинг: Бакалаврський курс: підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: Університетська книга, 2009. – 1134, [2] с.

У підручнику розглядаються теоретичні і методичні основи маркетингу у обсягах фахових нормативних дисциплін, що викладаються у вищих навчальних закладах у рамках бакалавратури зі спеціальності "Маркетинг", а також спеціальних авторських дисциплін, які розширяють світогляд і поглиблюють підготовку фахівців у руслі концепції сталого еколого-соціально-економічного розвитку. Містить велику кількість прикладів і фактичного матеріалу, що ілюструють теоретичні положення.

Для викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, а також тих, що вивчають маркетинг на неекономічних спеціальностях вищих навчальних закладів. Буде корисною для керівників і провідних фахівців підприємств різних галузей та широкого кола читачів, яких цікавлять проблеми маркетингу.

 • Тєлєтов О.С. Рекламний менеджмент : підручник. – Суми : Університетська книга, 2009. – 365, [3 ] с.

У підручнику викладені положення, що розкривають сутність завдань рекламного процесу, які доводиться розв'язувати маркетологам, менеджерам, рекламістам на всіх етапах цього процесу – від ідеї створення реклами до визначення її ефективності за результатами реагування цільової аудиторії.

Містить багато прикладів з практики подання рекламних звернень і проведення рекламних кампаній в Україні та за її межами. Пропонується комплекс запитань, тестових завдань, тематика курсових робіт.

Для студентів спеціальності «Маркетинг», що навчаються за програмами магістрів та спеціалістів, слухачів ФПФ, фахівців, що працюють у сфері рекламної діяльності, бізнесменів. Може бути корисним для викладачів, аспірантів і фахівців промислових підприємств, фірм та установ і всіх тих, хто бажає самостійно опанувати основи рекламного менеджменту.

 • Бізнес-адміністрування: магістерський курс: підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника, д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка та к.е.н., доц. І.М. Сотник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 896 с.

Підручник складено відповідно до навчального плану підготовки магістрів зі спеціальності «Бізнес-адміністрування». Основну увагу приділено дослідженню факторів внутрішнього та зовнішнього середовища фірм, шляхів ефективного використання наявних резервів та ресурсів, маркетингових, виробничих, правових, інвестиційних, інноваційних та інших аспектів підприємницької діяльності в транзитивній економіці тощо. Подано тлумачення спеціальних термінів та понять, розкрито найважливіші закономірності та взаємозв’язки в розвитку механізмів управління підприємницькою діяльністю. Розглянуто особливості інноваційного розвитку та екологізації бізнесу в Україні та розвинених країнах на сучасному етапі.

Підручник призначений для підготовки магістрів зі спеціальності «Бізнес-адміністрування», також буде корисним для викладачів та інших фахівців з питань управління бізнесом.

 • Ілляшенко С.М. Товарна інноваційна політика: підручник / С.М. Ілляшенко, Ю.С. Шипуліна. – Суми : Університетська книга, 2007. – 281 с.

У підручнику висвітлюються теоретичні і методичні засади маркетингу продуктових інновацій, методи ефективного застосування результатів наукових досліджень для створення конкурентоспроможних товарів, сучасні методи і прийоми генерування і відбору ідей, питання функціонально-економічного аналізу конструкцій і технологій виготовлення нових товарів, методи обґрунтування відповідності нових товарів ринковим вимогам. Містить велику кількість прикладів і фактичних матеріалів, що ілюструють теоретичні положення курсу.

Підручник містить практикум з основних розділів курсу. Для фахівців з маркетингу і товарної інноваційної політики зокрема. Буде корисною для викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також широкого кола читачів, яких цікавлять проблеми маркетингу інновацій.

 

Підручники кафедри управління

 • Лукьянихин В.О. Менеджмент человеческих ресурсов: Учебник [Электронный ресурс] / В.О.Лукьянихин, К.И.Кириченко, О.Г.Козлова и др. – Режим доступа: http:// http://ecesis.ilab.pl/moodle/course/view.php?id=13
 • Лукьянихин В.О. Антикризисный менеджмент: Учебник [Электронный ресурс] / В.О.Лукьянихин, О.А.Лукьянихина, И.О.Тимченко, Л.В.Федотова. – Режим доступа: http:// http://ecesis.ilab.pl/moodle/course/view.php?id=15
 • Менеджмент для бакалаврів: підручник: у 2-х т. [О.Ф.Балацький, О.М.Теліженко, Є.В.Хлобистов та ін.] / За заг. ред. О.Ф.Балацького, О.М.Теліженка. – Суми: Університетська книга, 2009. – Т.1. – 605 с.
 • Менеджмент для бакалаврів: підручник: у 2-х т. [О.Ф.Балацький, О.М.Теліженко, Є.В.Хлобистов та ін.] / За заг. ред. О.Ф.Балацького, О.М.Теліженка. – Суми: Університетська книга, 2009. – Т.2. – 592 с.

 

CONTACTS

EMAIL

PHONES

Шаблоны Joomla Joomla