alt

Відмінною рисою наукових напрямів діяльності інституту є міждисциплінарність досліджень для вирішення проблем суспільного розвитку. Наукові інтереси колективу охоплюють соціально-економічні проблеми інформаційного суспільства; механізми управління інвестиційними та інноваційними процесами; методології та методики оцінки економічного потенціалу підприємства; формування стратегій соціально-економічного розвитку територій; проблеми економіки природокористування і відшкодування збитків, пов’язаних із забрудненням довкілля тощо.

Найбільш важливими та впливовими науковими школами інституту є:

«Сталий розвиток та економіка природокористування» – заснована в 70-х роках д.е.н., професором Олегом Федоровичем Балацьким. За час існування школи під керівництвом її представників підготовлено 90 кандидатів та 15 докторів наук. У теперішній час у СумДУ із представників школи працює 9 докторів та 51 кандидат наук. В рамках школи діють дослідницьки групи д.е.н., проф.  Мельника Л.Г. "Економіка розвитку систем та сталого інформаційного суспільства”, д.е.н, проф. Сотник І.М., д.е.н., проф. Мішеніна Є.В. та д.е.н., проф. Кубатка О.В. та інші.

«Управління національною економікою» – заснована д.е.н., проф. Мельником Л.Г. на початку 2000-х років. За період існування школи під керівництвом її представників підготовлено 50 кандидатів та 8 докторів наук. Кадровий склад у теперішній час налічує 21 кандидата та 8 докторів наук, зокрема дослідження в цьому напрямі проводять д.е.н., доцент Галинська Ю.В., д.е.н., доцент Карінцева О.І., д.е.н., доцент Люльов О.В., д.е.н., доцент Шкарупа О.В. та інші.

«Інвестиції та інноваційне суспільство» – наукові дослідження в рамках школи очолює д.е.н., професор Васильєва Т.А. За період існування школи під керівництвом її представників підготовлено 35 кандидатів та 8 докторів наук. У виконанні наукових досліджень за даним напрямом у теперішній час задіяно 7 докторів та 35 кандидатів наук. В цьому напрямі активно працює дослідницька група професора Бороноса В.М.  "Фінансові механізми управління соціальним та економічним розвитком", до складу якої входять д.е.н., доцент Кобушко І.М., д.е.н., проф. Басанцов І.В., д.е.н., проф. Захаркін О.О., к.е.н., доцент Александров В.Т. та інші.

«Маркетинг та менеджмент інновацій» – заснована д.е.н., професором Ілляшенком С.М. на початку 2000-х років. У теперішній час наукові дослідження в рамках школи очолює д.е.н., доцент Люльов О.В. За період існування школи під керівництвом її представників підготовлено 30 кандидатів та 5 докторів наук. Кадровий склад у теперішній час налічує 26 кандидатів та 5 докторів наук. Активно працюють над тематикою д.е.н., проф. Тєлєтов О.С., д.е.н., доцент Пімоненко Т.В., д.е.н., доцент Швіндіна Г.О. та інші. 

Пріоритетними тематичними напрямами для колективу науковців є:

Екологізація виробництва та суспільних відносин: еколого-збалансований розвиток суспільства, енерго- і ресурсозбереження; управління відходами; економіка водокористування; екологічні конфлікти; екологічні інновації, зелені інвестиції; економіка транскордонного забруднення; бізнес-моделі циркулярної економіки для сталого розвитку; зелена логістика, розвиток екологічно безпечного транспорту; механізми мінімізації економічних та соціальних наслідків екодеструктивних впливів на здоров’я населення; економічні засади формування розумних та безпечних енергетичних мереж; прогнозування економічних та соціальних наслідків різних сценаріїв реалізації реформи енергетичної галузі, механізми забезпечення енергоефективності; моделювання колаборації стейкхолдерів для сталого розвитку; оцінювання, вилучення та розподіл природно-ресурсної ренти країни; управління кліматичними змінами на міждержавному рівні.

Розвиток інвестиційного та інноваційного потенціалу, трансфер технологій: стратегії інноваційного розвитку економіки; інвестиційний потенціал України, механізми залучення іноземних інвестицій; інвестиційний ринок; прогнозування тенденцій розвитку соціальних, економічних та політичних процесів; детінізація економіки; інноваційна культура суспільних відносин; інвестиційний та інноваційний потенціал виробничих і адміністративних систем, розумні міста, електронне врядування, цифровізація публічних послуг; фандрайзинг та краудфандинг, цифровізація суспільних комунікацій, цифрові освітні технології; розвиток інноваційних екосистем; комерціалізація інноваційної продукції, трансферт інновацій; розвиток старт-апів та венчурне інвестування, вартісно-орієнтоване управління інноваціями та інвестиціями; економіко-математичне моделювання та оптимізація системи фінансування освіти; прогнозування економічних та соціальних наслідків різних сценаріїв реалізації освітньої реформи; економіко-правові засади державного стимулювання освіти дорослих та людей з особливими потребами; інституційні та економічні механізми для самореалізації потенціалу населення; економіка, управління в сфері відтворення гендерного капіталу; соціально-економічні передумови та наслідки використання штучного інтелекту; кібербезпека в боротьбі з економічним шахрайством.

Розвиток маркетингу і менеджменту: розвиток виробничого, інноваційного, банківського, страхового, екологічного та інтернет-маркетингу; бренд країн, муніципалітетів та підприємств; зелений бренд; управління суспільними комунікаціями, соціальні мережі та комунікації; поведінка споживачів в digital-середовищі; корпоративне соціально відповідальне підприємництво; управління конкурентоспроможністю підприємств та їх організаційним розвитком; коопетиція і кооперація; гендерні аспекти корпоративного управління; розвиток електронної комерції, інтернет-трейдинг, інтернет-маркетинг; SMART-логістика, автоматизовані системи управління ресурсами; застосування інформаційних систем і технологій для суспільного розвитку; поведінка споживачів в digital-середовищі, психологія інтернет-бізнесу; удосконалення менеджменту та маркетингу медичних послуг.

Поведінкові та публічні фінанси, запобігання фінансовим кризам: реформування фінансового сектору України; фінансіалізація економіки, транспарентність публічних фінансів, реформа фінансової децентралізації; системні фінансові установи та ризики, рання діагностика фінансових криз; моделювання та прогнозування поведінки фінансових ринків; протидія легалізації кримінальних доходів через банківський та страховий сектори економіки; механізми формування ефективної національної системи фінансового моніторингу; розвиток поведінкових фінансів; розвиток fintech-технологій та його вплив на ринок фінансових послуг; механізми відновлення довіри до фінансового сектору, етика та соціальна відповідальність фінансових установ, фінансові інструменти відповідального інвестування; розвиток «зелених» фінансів, криптовалюти, альтернативні фінанси, онлайн-банкінг та страхування; Євроінтеграційний вектор у гармонізації обліку, контролю й оподаткування, інтегрована та нефінансова звітність, трансформація системи звітності для протидії корупції.

Забезпечення стабільності національної економіки, соціально-економічні реформи: забезпечення стійкості національної економіки; конкурентоспроможність країни, досягнення стійкого балансу в окремих секторах економіки, декриміналізація економіки; економічна безпека держави в умовах військової агресії та окупації територій; економічна політика імпортозаміщення; моделювання суспільної динаміки, прогнозування тенденцій розвитку соціальних та економічних процесів в умовах військової агресії та окупації територій; реструктуризація національної економіки у відповідності до тенденцій Industry 4.0; мотиваційні механізми формування інфраструктури Industry 4.0 та Society 5.0; прогнозування економічних та соціальних наслідків різних сценаріїв реалізації медичної реформи; економічне забезпечення інтеграції мігрантів в суспільстві, запобігання молодіжній та інтелектуальній міграції, трансформаційні процеси на ринку праці; розвиток солідарної та шерінгової економіки; стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва, забезпечення легкості ведення бізнесу; нерівність доходів в умовах трансформації суспільних відносин; прогнозування попиту та пропозиції на товарних та інвестиційних ринках; прогнозування економічних та соціальних наслідків різних сценаріїв реалізації реформи децентралізації; економічні засади розвитку масового молодіжного спорту, забезпечення здорового способу життя.

 Науково-дослідницькі підрозділи Інституту:

Науково-дослідний Інститут економіки розвитку (ІЕР) Сумського державного університету МОН та НАН України (спільний наказ № 1012/529 від 16.11.2007 р.).

Основні наукові напрями ІЕР:

  • формування та реалізація концепції сестейнової економіки;
  • адаптації економічних систем до кліматично-ресурсних флуктуацій;
  • управління та прогнозування розвитку соціально-економічних систем;
  • формування механізмів впровадження проривних технологій;
  • оцінка небезпеки, ризиків, доцільності та економічного ефекту від впровадження енергоефективних та ресурсозберігаючих технологій в Україні та ін.

Результати діяльності ІЕР використані у прикладних дослідженнях і розробках, зокрема при обґрунтуванні Стратегії сталого розвитку України до 2030 року (Програма розвитку ООН в Україні), Стратегії національної екологічної політики на період до 2020 року (проект частини 3.4 «Зміна моделей споживання та виробництва»), в діяльності та проектах Департаменту екології та охорони природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації тощо.

Навчально-науковий центр СумДУ «АФІНА - Актуальна фінансова аналітика», організований кафедрою фінансів і кредиту. Напрями діяльності спрямовані на співробітництво органів місцевого самоврядування як на місцевому, так і на регіональному рівнях з питань фінансового менеджменту, методик та проектів на базі підприємств та установ реального сектору економіки України.

Міжінститутський Центр ARMG Publishing. Фокус досліджень центру: наукоментрія, тенденції публікацій за напрямом «Суспільні науки». Центр проводить соціально-просвітницькі проекти, наукові семінари, веде постійну роботу щодо розширення міжнародного співробітництва у сфері наукових досліджень та глобального поширення передових наукових ідей. 

Центр освіти дорослих (ННІ ФЕМ ім. Олега Балацького та ННІ БТ «УАБС»). Напрями досліджень центру: організаційне, економічне та фінансове забезпечення освіти впродовж всього життя, дослідження освітніх потреб населення, розробка інструментарію освітньої політики, спрямованої на реалізацію концепції освіти впродовж всього життя. В рамках діяльності центру проведено роботу над законопроектом «Про освіту дорослих» у складі міністерської комісії; підписано меморандум про співпрацю з Сумською міською радою та Інститутом міжнародного співробітництва Німецької асоціації народних університетів, що передбачає дослідження освітніх потреб дорослого населення міста.

Центр підтримки бізнесу м. Суми (ННІ ФЕМ ім. Олега Балацького та ННІ БТ «УАБС»). Напрями досліджень: прозорість бізнес-середовища, конкурентоспроможність та стійкий розвиток українських малих та середніх підприємств. Проведено більше 15 форумів, круглих столів, тренінгів, семінарів та вебінарів.

 

 

 

КОНТАКТИ

EMAIL

ТЕЛЕФОНИ

Шаблоны Joomla Joomla