Організація освітнього процесу та оцінювання знань студентів

В Сумському державному університеті освітній процес та оцінювання знань студентів відбувається на основі Положення про організацію освітнього процесу в СумДУ, затверджене наказом ректора від 22.06.16 № 0452-І зі змінами.

Навчальна робота студента визначається кількістю облікових одиниць часу, відведених для програми підготовки, - академічних годин (40 хвилин), навчальних тижнів (16 годин), модульно-атестаційних циклів (8 тижнів), навчальних семестрів (2 модульно-атестаційні тижні), навчальних курсів та навчальних років (2 семестри).

Типове навчальне навантаження здобувачів вищої освіти впродовж навчального тижня складається з аудиторної (лекцій, лабораторних, практичних та семінарських занять) та самостійної роботи.

Кожні 30 годин навчального навантаження складає один Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС). Навчальний рік містить 60 кредитів, а семестр – приблизно 30 кредитів навчальної роботи студента. За один тиждень студент виконує приблизно 1,5 кредити навчальної роботи.

Оцінювання результатів навчання здійснюється під час проведення заходів вхідного, поточного, відстроченого та підсумкового контролю, шляхом визначення рейтингової оцінки RD за 100-бальною шкалою. Вона формується як сума рейтингових оцінок rk за різні види і періоди навчальної роботи, а також додаткових балів rs:


RD = Σrk + rs.


Додаткові рейтингові бали можуть нараховуватися за додаткові види навчальної роботи: за результативну участь в олімпіадах різних рівнів та конкурсах наукових робіт, за виконання оглядово-аналітичних робіт, за доповіді на наукових конференціях та наукові публікації тощо.

table

* Округлення балів здійснюється за правилом округлення натуральних чисел.

 

 

 

КОНТАКТИ

EMAIL

ТЕЛЕФОНИ

Шаблоны Joomla Joomla